Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4114/97 van Yves VERWAERDE aan de Commissie. Het sociaal beleid in het kader van de betrekkingen EU-ACS

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4114/97 van Yves VERWAERDE aan de Commissie. Het sociaal beleid in het kader van de betrekkingen EU-ACS

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4114/97 van Yves VERWAERDE aan de Commissie. Het sociaal beleid in het kader van de betrekkingen EU-ACS

Publicatieblad Nr. C 196 van 22/06/1998 blz. 0080


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4114/97 van Yves Verwaerde (PPE) aan de Commissie (16 januari 1998)

Betreft: Het sociaal beleid in het kader van de betrekkingen EU-ACS

Kan de Commissie mij op de hoogte stellen van het beleid dat zij denkt te voeren en de activiteiten die zij wil ondernemen ter ondersteuning van het sociaal beleid in het kader van de armoedebestrijding en de werkgelegenheidsgroei in de ACS-landen?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie (17 februari 1998)

Aangaande het werk dat de Commissie heeft gedaan voor de armoedebestrijdingscampagne in de landen in Afrika, het Caribisch gebied en het Stille Oceaan-gebied (ACS), valt te vermelden dat het recente verslag over de samenwerking tussen de Gemeenschap en de ACS in 1996 rechtstreeks aan het geachte Parlementslid en aan het secretariaat van het Parlement wordt toegezonden. Hierin wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten acties die op macro-economisch niveau in de diverse sectoren en bij de projecten worden ondernomen. De Commissie is voornemens, de reeds begonnen arbeid voort te zetten, zowel qua beleid als qua maatregelen.

In de voor na Lomé uitgezette koers wordt duidelijk een inzet voor de uitroeiing van de armoede verlangd. Tijdens dit halfjaar worden er twee nieuwe mededelingen aan de Raad opgesteld over microfinanciering en inheemse volkeren. Beide teksten zullen beleidsrichtsnoeren behelzen in verband met bepaalde aspecten van de terugdringing van de armoede. Microfinanciering verschaft de mogelijkheid om werkgelegenheid te scheppen en inkomsten te verdienen voor zeer arme mensen, die van het officiële economische circuit zijn uitgesloten. En een beleid voor inheemse volkeren levert een kader op om op de speciale behoeften van deze kwetsbare groepen in te gaan en hun ontwikkelingskansen te geven.

Het algemene doel van de Nationale Indicatieve Programma's, waaromtrent voor het achtste Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) met de ACS-Staten overeenstemming werd bereikt, is een vermindering van de armoede. Daarbij wordt voorrang gegeven aan allerlei verschillende sectoren, waaronder veiligstelling van de voedselvoorziening, sociale voorzieningen en plattelandsontwikkeling. Het personeel zal die maatregelen nu ten uitvoer leggen.