Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3875/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Informatiemaatschappij - permanent actieprogramma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3875/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Informatiemaatschappij - permanent actieprogramma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3875/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Informatiemaatschappij - permanent actieprogramma

Publicatieblad Nr. C 174 van 08/06/1998 blz. 0148


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3875/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (5 december 1997)

Betreft: Informatiemaatschappij - permanent actieprogramma

De Commissie heeft aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's een mededeling over "Europa in de voorhoede van de Wereldwijde Informatiemaatschappij - een permanent actieprogramma¨ (COM(96)0607 def.) gestuurd.

Is zij bereid uitvoering te geven aan alle, in het permanente actieprogramma genoemde maatregelen welke strekken tot een deugdelijk beheer ten aanzien van de universele telecommunicatiedienst, de afgifte van vergunningen en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burgers?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (21 januari 1998)

De Commissie is van plan alle in het actieprogramma Informatiemaatschappij opgenomen maatregelen uit te voeren. Sinds de voorlegging van het actieprogramma hebben zich ontwikkelingen voorgedaan in verband met de door het geachte Parlementslid genoemde specifieke gebieden.

Richtlijn 97/13/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten ((PB L 117 van 7.5.1997. )) werd aangenomen op 10 april 1997.

In verband met de correcte uitvoering van de maatregelen inzake de universele telecommunicatiedienst wil de Commissie begin 1998 een mededeling publiceren. Deze mededeling is een vervolg op twee andere over hetzelfde onderwerp van maart 1994 ((Doc. COM(96) 73 def. )) en november 1996 ((Doc. COM(96) 608 def. )). Bovendien wordt de wijzigingsrichtlijn over spraaktelefonie ((Doc. COM(97) 531 def. )), die de omvang van de universele telecommunicatiedienst bepaalt, vermoedelijk begin 1998 aangenomen.

De richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de privacy in de telecommunicatiesector werd goedgekeurd op 1 december 1997. Samen met de reeds bestaande algemene Richtlijn 95/46/EG, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ((PB L 281 van 23.11.1995. )), zal ze voldoende bescherming bieden voor de privacy van de EU-burgers.