Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3206/97 van Freddy BLAK aan de Commissie. Steun aan de rehabilitatie van slachtoffers van martelingen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3206/97 van Freddy BLAK aan de Commissie. Steun aan de rehabilitatie van slachtoffers van martelingen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3206/97 van Freddy BLAK aan de Commissie. Steun aan de rehabilitatie van slachtoffers van martelingen

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0163


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3206/97 van Freddy Blak (PSE) aan de Commissie (16 oktober 1997)

Betreft: Steun aan de rehabilitatie van slachtoffers van martelingen

1. Kan de Commissie bevestigen dat er sprake is van vertragingen in verband met de uitbetaling van steun aan de rehabilitatie van slachtoffers van martelingen ondanks het feit dat het Europees Parlement er met de instelling van een speciale begrotingslijn B7-7070 in 1997 voor heeft gezorgd dat er juist voor dit doel zes miljoen ecu ter beschikking werd gesteld?

2. Kan de Commissie mededelen hoeveel van degenen die recht op steun van bovengenoemde begrotingslijn hebben ook in 1997 concreet steun hebben ontvangen, en kan de Commissie verklaren waarom sommige steungerechtigden nog geen geld in het lopende jaar hebben ontvangen?

3. Is het de Commissie duidelijk dat de gemiddelde behandelingsduur van verzoeken gestegen is van drie maanden in 1994 tot acht maanden in 1996 en dat het risico bestaat dat deze dit jaar tot niet minder dan tien maanden stijgt?

4. Wat denkt de Commissie te doen om bovenstaande problemen op te lossen en hoe wil zij voorkomen dat er in 1998 weer een soortgelijke situatie ontstaat?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (17 november 1997)

1. De Commissie kan bevestigen dat de zorg voor een grotere transparantie bij het beheer van haar subsidieprogramma's, zoals door het Parlement is gevraagd, heeft geleid tot vertraging bij de uitbetaling van subsidies aan organisaties die ijveren voor de rehabilitatie van slachtoffers van martelingen.

2. In 1997 zijn 33 contracten gesloten en in de meeste gevallen is de eerste betaling uitgevoerd of is daartoe opdracht gegeven. Het ligt in de bedoeling om nog eens 20 contracten te sluiten voor eind 1997. De vertragingen zijn het gevolg van bovengenoemde reorganisatie.

3. De Commissie is er zich van bewust dat de gemiddelde behandelingsduur van verzoeken sedert 1994 sterk is toegenomen.

4. De Commissie is begonnen met een grondige herziening van de steunverlening aan organisaties door middel van subsidies. Tot dusver is de steunverlening aan organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers van martelingen behandeld als projectsteun en onderworpen aan controle in overeenstemming met SEM 2000. Gehoopt wordt dat het, zodra herziene richtsnoeren voor subsidies zijn aangenomen, mogelijk zal zijn om de steun aan slachtoffers van martelingen te beheren volgens die richtsnoeren die een snellere en adequatere steunverlening mogelijk zullen maken dan thans het geval is.

Algemeen genomen heeft de Commissie als doel gesteld dat haar betalingen binnen de 60 dagen moeten zijn voltooid ((SEC(91)1172, SEC(95)1122, SEC(96)564. )). Om te voorkomen dat betalingen, ondanks deze voorzorgen, niet binnen de periode van 60 dagen plaatsvinden heeft de Commissie in juni 1997 besloten haar beleid ten aanzien van contracten te wijzigen om met ingang van 1 oktober 1997 crediteuren recht te geven op rente indien de betalingen niet tijdig worden uitgevoerd ((SEC(97)1205. )). Dit besluit tot het betalen van interest geldt niet voor ambtenaren noch voor openbare instanties en evenmin voor gewone subsidies. Het heeft echter wel betrekking op schenkingen en financiële bijdragen waaraan een specifieke verplichting voor de begunstigde is gekoppeld, bijvoorbeeld de verplichting een rapport over te leggen om aan te tonen dat de middelen zijn uitgegeven in overeenstemming met de aangegeven doelstellingen. Voor de langere termijn onderzoekt de Commissie de mogelijkheid om via een wijziging van het financieel reglement de uitbetaling van rente tot andere sectoren uit te breiden.