Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1967/97 van Edith MÜLLER aan dee Raad. Samenwerking EU - VN

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1967/97 van Edith MÜLLER aan dee Raad. Samenwerking EU - VN

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1967/97 van Edith MÜLLER aan dee Raad. Samenwerking EU - VN

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0007


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1967/97 van Edith Müller (V) aan de Raad (10 juni 1997)

Betreft: Samenwerking EU - VN

De Europese Unie en de EU-lidstaten geven jaarlijks grote bedragen uit voor de samenwerking met de Verenigde Naties. De burgers hebben er belang bij te weten wat zij voor dit geld krijgen.

1. In welke VN-organen zijn de Europese Unie en de EU-lidstaten vertegenwoordigd?

2. Hoe groot is de jaarlijkse bijdrage per lidstaat, zo mogelijk gespecificeerd naar VN-orgaan?

Antwoord (21 november 1997)

1. De vertegenwoordiging van de Europese Unie in de VN-organisaties vindt plaats overeenkomstig artikel J.5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie ("Het voorzitterschap vertegenwoordigt de Unie in zaken die vallen onder het GBVB¨ en "verwoordt in beginsel het standpunt van de Unie in internationale organisaties¨) en artikel J.2, lid 3 ("De lidstaten coördineren hun optreden in internationale organisaties (...).Zij verdedigen in deze fora de gemeenschappelijke standpunten.¨). Het voorzitterschap wordt bijgestaan door het Secretariaat-Genraal van de Raad, dat verbindingsbureaus heeft in New York en Genève. Voorts bepaalt het Verdrag dat "lidstaten die tevens lid zijn van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties onderling overleg plegen en de overige lidstaten volledig op de hoogte houden. Lidstaten die permanent lid van de Veiligheidsraad zijn, dragen er bij de uitoefening van hun functie zorg voor de standpunten en belangen van de Unie te verdedigen, onverminderd de verantwoordelijkheden die krachtens het Handvest van de Verenigde Naties op hen rusten¨.

De Europese Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Commissie, is waarnemer bij de VN wat haar bevoegdheden betreft. Zij is lid van een aantal gespecialiseerde organisaties, zoals de FAO.

De lidstaten nemen eveneens actief deel aan de voornaamste VN-organen, alsmede de zeer talrijke gespecialiseerde instellingen. Twee lidstaten van de EU zijn permanent lid van de Veiligheidsraad en twee andere lidstaten zijn er momenteel niet-permanent lid van. Alle lidstaten van de EU zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. Acht lidstaten maken thans deel uit van de Economische en Sociale Raad.

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn ook lid van de gespecialiseerde instellingen van de Verenigde Naties.

2. De bijdrage van elke lidstaat aan de gewone VN-begroting wordt niet per orgaan uitgesplitst en de begroting wordt over de departementen van het secretariaat verdeeld op grond van de taken die aan die departementen worden toevertrouwd.

Ter illustratie: de totale bijdrage van de lidstaten van de Europese Unie in 1997 beloopt 35,5 % van de gewone VN-begroting en 37,9 % van de begroting voor vredesoperaties. Deze cijfers zijn in de bijlage per land uitgesplitst. Voorts nemen de lidstaten van de Unie volgens verschillende formules deel aan de diverse VN-programma's en bureaus. De zojuist genoemde cijfers hebben geen betrekking op een "samenwerking tussen de Unie en de VN¨, maar op de deelneming van de lidstaten van de Europese Unie aan de Verenigde Naties.

3. Daarnaast kan de Europese Unie als zodanig vrijwillig bijdragen aan VN-activiteiten die stroken met de doelstelling van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name in het kader van gemeenschappelijke optredens. Zo heeft zij bijvoorbeeld bijgedragen aan het speciale VN-fonds voor Zaïre (gemeenschappelijk optreden van 11 november 1996 betreffende steun aan het democratische overgangproces in Zaïre) en het Vrijwillig Mijnopruimingsfonds van de Verenigde Naties (gemeenschappelijk optreden van 1 oktober 1996 inzake antipersoneelmijnen, gemeenschappelijk optreden van 12 mei 1995 inzake antipersoneelmijnen en het besluit tot aanvulling daarvan van 25 maart 1996). ((Besluit 96/656/GBVB, PB L 300 van 25.11.1996, blz. 1; Besluit 96/588/GBVB, PB L 260 van 12.10.1996, blz. 1; Besluit 95/170/GBVB, PB L 115 van 22.05.1995, blz. 1 en Besluit 96/25/GBVB, PB L 87 van 04.04.1996, blz. 3. )) BIJLAGE

De tweejaarlijkse begroting van de Verenigde Naties voor de periode 1996-1997 beloopt 2,6 miljard dollar. Het aandeel van elke lidstaat van de Europese Unie in de begroting 1997 bedraagt:

>TABLE>