Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1157/97 van Mihail PAPAYANNAKIS aan de Commissie. Griekse staalindustrie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1157/97 van Mihail PAPAYANNAKIS aan de Commissie. Griekse staalindustrie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1157/97 van Mihail PAPAYANNAKIS aan de Commissie. Griekse staalindustrie

Publicatieblad Nr. C 367 van 04/12/1997 blz. 0089


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1157/97 van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie (26 maart 1997)

Betreft: Griekse staalindustrie

De Griekse staalproductie ondervindt problemen door de invoer van ijzer en staal uit derde landen.

Kan de Commissie, gelet op verordening 3285/94 ((PB L 349 van 31.12.1994, blz. 53. )) en met name de artikelen 11 t/m 15 over maatregelen van toezicht en de artikelen 16, 17 en 18 over tijdelijke vrijwaringsmaatregelen, meedelen hoe zij zou reageren op een eventueel verzoek van de Griekse autoriteiten om beschermende maatregelen te treffen om de problemen aan te pakken waar de Griekse staalindustrie mee kampt, indien en voor zover zij vaststelt dat er voldoende bewijzen zijn voor de ernstige schade die de invoer van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten heeft veroorzaakt of kan veroorzaken voor de Griekse productie?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie (6 mei 1997)

Twee maatregelen voor voorafgaand communautair toezicht op grond van Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad van 22 december 1994 zijn thans van kracht. In Verordening (EG) nr. 2412/96 van de Commissie van 18 december 1996 tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen ((PB L 329 van 19.12.1996, blz. 11. )) wordt voorafgaand toezicht vastgesteld voor een reeks ijzer- en staalproducten die in 1997 in de Gemeenschap worden ingevoerd. Krachtens Verordening (EG) nr. 754/96 van de Commissie van 25 april 1996 tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde stalen kabels uit derde landen ((PB L 103 van 26.4.1996, blz. 6. )) wordt tot 30 juni 1997 een soortgelijk systeem voor stalen kabels toegepast. Beide maatregelen voorzien in een vroegtijdig waarschuwingssysteem over de verwachte invoertendensen.

Statistieken over de feitelijke invoer zijn nog niet beschikbaar voor het volledige jaar 1996, aangezien een aantal lidstaten, waaronder Griekenland, te laat zijn met het indienen van hun cijfers bij het Bureau voor de Statistiek. Uit de cijfers over de eerste negen maanden van 1996 blijkt evenwel dat de invoer van ijzer- en staalproducten die onder het EGKS-Verdrag vallen 8,2 miljoen ton beliep, wat 26% minder is dan in dezelfde periode in het voorafgaande jaar. De invoer van vlakke producten bleef stabiel op 5,1 miljoen ton, wat 3% minder is dan in het voorafgaande jaar, terwijl de invoer van lange producten met 40% zakte naar 1,7 miljoen ton (halfafgewerkte producten vormen het saldo). Hoewel de invoer van staal in de Gemeenschap gezakt is, blijft het volume hoog, en in sommige gevallen verhinderen de prijsniveaus een blijvende stabilisering van deze open en sterk concurrerende markt. Volgens het programma vooruitzichten voor staal van de Gemeenschap voor het eerste halfjaar van 1997 zou de invoer in het eerste halfjaar verder moeten blijven inkrimpen alvorens tijdens het tweede halfjaar geleidelijk te stabiliseren.

Krachtens Verordening nr. 3285/94 van de Raad dient een lidstaat de Commissie in te lichten indien hij van oordeel is dat de invoertendensen toezicht of vrijwaringsmaatregelen noodzakelijk maken. De Commissie is op dit ogenblik niet op de hoogte van enige specifieke bezorgdheid van Griekse zijde over vrijwaringsmaatregelen in de ijzer- en staalsector.