Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2405/96 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. Besluit 94/730/EG inzake de vaststelling van een vereenvoudigde procedure voor de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde planten - Omzetting in de lid- staten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2405/96 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. Besluit 94/730/EG inzake de vaststelling van een vereenvoudigde procedure voor de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde planten - Omzetting in de lid- staten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2405/96 van Hiltrud Breyer (V) aan de Commissie (6 september 1996)

Betreft: Besluit 94/730/EG inzake de vaststelling van een vereenvoudigde procedure voor de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde planten - Omzetting in de lid-staten

1. Kan besluit 94/730/EG ((PB L 292 van 12.11.1994, blz. 31. )) ook worden toegepast in de lid-staten die de introductierichtlijn 90/220/EEG ((PB L 117 van 8.5.1990, blz. 15 )) niet of in onvoldoende mate hebben omgezet, of in de lid-staten waartegen een beroepsprocedure loopt wegens onvoldoende omzetting?

a) Zo ja, hoe kunnen dan de niet gebruikte artikelen en verplichtingen van 90/220/EEG eenvoudigweg buiten werking worden gesteld?

b) Zo ja, hoe wordt dan de toepassing van voorwaardelijke artikelen gewaarborgd?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2394/96, E-2395/96, E-2396/96, E-2397/96, E-2398/96, E-2399/96, E-2400/96, E-2401/96, E-2402/96, E-2403/96 en E-2405/96 (14 oktober 1996)

De antwoorden op deze schriftelijke vragen hangen samen met een aantal technische en juridische problemen in verband met de tenuitvoerlegging van Richtlijn 90/220/EEG ((PB L 117 van 8.5.1990. )), met name wat betreft de voorwaarden voor de invoering van vereenvoudigde procedures.

De Commissie onderzoekt momenteel de tenuitvoerlegging van deze richtlijn sinds de inwerkingtreding ervan met als doel hierover een rapport te publiceren dat aan het Parlement en de Raad zal worden toegezonden.

In dit verband zullen ook de door het geachte Parlementslid gestelde vragen worden onderzocht, zodat de Commissie eventueel rekening kan houden met de punten die hierin worden aangeroerd.