Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1673/96 van Carmen FRAGA ESTÉVEZ aan de Commissie. Onderzoek naar fraude bij de invoer van tonijnconserven in het kader van de algemene preferenties

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1673/96 van Carmen FRAGA ESTÉVEZ aan de Commissie. Onderzoek naar fraude bij de invoer van tonijnconserven in het kader van de algemene preferenties

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1673/96 van Carmen Fraga Estévez (PPE) aan de Commissie (12 juni 1996)

Betreft: Onderzoek naar fraude bij de invoer van tonijnconserven in het kader van de algemene preferenties

In 1994 heeft de Commissie verschillende controles uitgevoerd bij verscheidene ondernemingen in Equador en Columbia die tonijnconserven uitvoeren naar de EU en gebruik maken van de vrijstelling van douanerechten die door het algemene preferentiestelsel wordt geboden. Uit de mededelingen van de Commissie blijkt dat onregelmatigheden zijn geconstateerd die regelrecht schandalig zijn. Kan de Commissie, gezien het bovenstaande, mededelen:

- welke maatregelen zij denkt te nemen om, met het oog op de resultaten van de controles, te garanderen dat geen fraude wordt gepleegd bij de invoer van tonijn en tonijnconserven in het kader van het Algemene preferentiestelsel/Andespact en wanneer zij nieuwe controle op het gebied denkt door te voeren om de ondernemingen te dwingen onmiddellijk een einde te maken aan de opeenstapeling van onregelmatigheden die zij hebben begaan!

Antwoord van mevrouw Gradin namens de Commissie (16 juli 1996)

Het onderzoek dat de Commissie met volledige medewerking van de autoriteiten in Ecuador en Colombia uitvoerde, had betrekking op tonijnconserven die in 1994 met certificaten van preferentiële oorsprong in het kader van het stelsel van algemene preferenties (SAP) in de Gemeenschap werden ingevoerd. Zoals vermeld in het jaarverslag 1994 over fraudebestrijding heeft de Commissie de Lid-Staten verzocht over te gaan tot de inning van rechten op de tijdens dit onderzoek in Ecuador en Colombia vastgestelde invoer van produkten die niet van oorsprong zijn.

De Commissie neemt niet het initiatief voor inspecties ter plaatste, maar doet wel onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden. Bijgevolg kan zij geen rechtstreekse maatregelen treffen tegen uitvoerders in derde landen om deze te beletten opnieuw frauduleuze handelingen te begaan. Dit is de taak van de autoriteiten in de betrokken derde landen. Deze zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de verstrekking van de certificaten formulier-A, waarmee de preferentiële status wordt toegekend.

De autoriteiten in de twee landen hebben thans extra inspectieprocedures ingevoerd om ervoor te zorgen dat de uitgevoerde goederen de juiste oorsprong hebben. Tevens werden wettelijke maatregelen genomen om dit soort onregelmatigheden te voorkomen. Er zijn nieuwe regels van oorsprong vastgesteld, die sedert 7 januari 1995 van toepassing zijn en die inhouden dat de bepaling betreffende de in het donorland toegevoegde waarde de mogelijkheid biedt tot cumulatie met produkten van communautaire oorsprong. Dit leidde bij de betrokken ondernemingen en regeringsinstanties tot een beter begrip van de criteria voor de toekenning van de preferentiële behandeling in het kader van het communautair SAP.

In het werkprogramma "Fraudebestrijding¨ voor 1996 wordt een mededeling van de Commissie op het gebied van preferentiële regelingen aangekondigd. In deze mededeling zal een aantal onderwerpen ter sprake worden gebracht die bedoeld zijn om het systeem te versterken en minder fraudegevoelig te maken. Deze mededeling zal in het najaar van 1996 worden voorgelegd.

Tot op heden zijn de Commissie geen nieuwe gegevens bekend over Ecuador en Colombia. Indien het geachte Parlementslid specifieke informatie heeft, is de Commissie echter bereid het onderzoek ter heropenen.