Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1140/96 van Iñigo MÉNDEZ DE VIGO aan de Commissie. Registratie van produkten die tegen imitatie beschermd worden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1140/96 van Iñigo MÉNDEZ DE VIGO aan de Commissie. Registratie van produkten die tegen imitatie beschermd worden

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1140/96 van Iñigo Méndez de Vigo (PPE) aan de Commissie (13 mei 1996)

Betreft: Registratie van produkten die tegen imitatie beschermd worden

Op 6 maart 1996 keurde de Commissie twee voorstellen voor verordeningen van de Raad goed waarin twee lijsten opgenomen zijn van tegen imitatie beschermde voedingsmiddelen.

Kan de Commissie meedelen welke produkten op die lijst staan en wat de selectiecriteria waren?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (3 juni 1996)

De Commissie heeft op 6 maart 1996 haar goedkeuring gehecht aan een eerste voorstel met 320 benamingen die krachtens de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 ((PB L 208 van 24.7.1992. )) voor registratie als geografische benaming of oorsprongsbenaming in aanmerking komen omdat zij in de Lid-Staten reeds wettelijk beschermd zijn of door het gebruik algemeen gangbaar zijn geworden.

Na een langdurig onderzoek heeft de Commissie de benamingen voor registratie voorgesteld die zijn erkend overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2 en 4 van bovengenoemde verordening. In artikel 2 is aangegeven wat onder oorsprongsbenaming en geografische aanduiding dient te worden verstaan en welke criteria daarvoor worden gehanteerd.

Een oorsprongsbenaming komt voor bescherming in aanmerking als kan worden aangetoond dat de kwaliteit of de kenmerken van het produkt hoofdzakelijk of uitsluitend aan het geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en menselijke aard omvat, zijn toe te schrijven, en de produktie, de verwerking en de bereiding in het bepaalde geografische gebied geschieden.

Een geografische benaming komt voor bescherming in aanmerking als kan worden aangetoond dat een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk aan deze geografische oorsprong kan worden toegeschreven, en dat de produktie, de verwerking of de bereiding in het bepaalde geografische gebied geschieden.

Een benaming kan maar in aanmerking komen voor registratie als daarvoor een produktdossier is opgesteld als bedoeld in artikel 4 van bovengenoemde verordening.

In dit verband wordt erop gewezen dat benamingen die soortnamen zijn geworden, krachtens artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 niet kunnen worden geregistreerd.

De lijst van de 320 benamingen is rechtstreeks toegezonden aan het geachte Parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement.