Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 867/96 van Miguel ARIAS CAÑETE aan de Commissie. Invoer van avocado's uit Mexico in de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 867/96 van Miguel ARIAS CAÑETE aan de Commissie. Invoer van avocado's uit Mexico in de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0867/96 van Miguel Arias Cañete (PPE) aan de Commissie (12 april 1996)

Betreft: Invoer van avocado's uit Mexico in de Europese Unie

De invoer van avocado's uit Mexico in de EU is op alarmerende wijze toegenomen en heeft de communautaire producenten in ernstige moeilijkheden gebracht. In het voorstel voor de hervorming van de gemeenschappelijke ordening van de markt voor groenten en fruit zijn de avocado's echter niet opgenomen onder de produkten die aan bepaalde kwaliteitsnormen moeten voldoen en die zijn vermeld in bijlage nr. 1.

Door het voortduren van deze situatie wordt de controle op de invoer van produkten uit Mexico verhinderd terwijl deze produkten tegen lage prijzen worden geproduceerd en verkocht en de invoer ervan alleen in de hand kan worden gehouden wanneer kwaliteitsnormen worden gesteld die vergelijkbaar zijn met de communautaire normen.

Kan de Commissie mededelen of zij niet denkt voor te stellen om de avocado's op te nemen onder de produkten van bijlage 1 en om hiervoor grootte- en kwaliteitsnormen vast te stellen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (2 mei 1996)

De Commissie constateert dat de invoer van avocado's uit Mexico in 1993 en 1994 inderdaad is gestegen. De nog partiële gegevens die voor 1995 beschikbaar zijn, lijken deze tendens te bevestigen. Deze groei is echter ten koste gegaan van de andere traditionele leveranciers van de Gemeenschap. In dezelfde periode is de totale invoer van dit produkt, dus de som van de importen uit alle derde landen van oorsprong, nagenoeg gelijk gebleven. Het marktaandeel van derde landen in de Gemeenschap stagneert dus. Daarom denkt de Commissie dat de ontwikkeling van de Mexicaanse invoer de communautaire markt niet zal verstoren.

De Commissie is het met het geachte Parlementslid eens dat normen belangrijk zijn als instrument dat bijdraagt tot een eerlijke handel en een doorzichtige markt. In het kader van de werkzaamheden van de Raad met het oog op de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening in de sector op basis van groenten en fruit verwerkte produkten ((COM(95)434 def. )) wordt momenteel bekeken of ook voor avocado's een klasse-indeling op basis van normen moet gaan gelden.