Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 677/96 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Fiscus en gelijke behandeling van man en vrouw

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 677/96 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Fiscus en gelijke behandeling van man en vrouw

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0677/96 van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie (15 maart 1996)

Betreft: Fiscus en gelijke behandeling van man en vrouw

In Italië gaat de fiscus niet uit van gelijkwaardigheid van burgers van verschillend geslacht. De wet die de terugbetaling van belastingen regelt, bevoorrecht mannen zonder hiervoor een reden aan te voeren. Wanneer een echtpaar een gezamenlijke inkomensverklaring indient, wordt bij terugbetaling het geld uitgekeerd aan de echtgenoot.

1. Is het de Commissie bekend of deze zelfde situatie zich ook in andere lid-staten voordoet?

2. Zo ja, kan zij meedelen in welke staat?

3. Acht de Commissie het niet wenselijk om, nadat de ongelijke behandeling is geconstateerd, stappen te zetten bij de lid-staten die zich niet houden aan het beginsel van gelijke behandeling van man en vrouw?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (14 mei 1996)

Het geachte Parlementslid vestigt met haar vraag de aandacht op de positie in Italië van vrouwen die een aanvraag tot terubetaling van belastingen indienen. Wanneer een echtpaar een gezamelijke belastingaangifte heeft ingediend, wordt bij terugbetaling het geld aan de echtgenoot uitgekeerd.

De gelijke behandeling van mannen en vrouwen is een fundamenteel rechtsbeginsel. Gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een volwaardig onderdeel van een democratisch burgerschap. De Gemeenschap heeft een belangrijke rol vervuld in de ontwikkeling van de rol van de vrouw in de samenleving. Op basis van artikel 119 van het Verdrag, waarin het beginsel van de gelijke beloning wordt bekrachtigd, heeft zij eerst een solide basis verschaft voor het rechtsbeginsel van de gelijke behandeling in het beroepsleven en voor een belangrijk deel op het gebied van de sociale zekerheid. Voorts heeft zij, met name via haar drie opeenvolgende programma's voor gelijke kansen, een groot aantal maatregelen ontworpen waarmee wordt beoogd een feitelijke gelijkheid te bevorderen met gebruikmaking van uiteenlopende en aanvullende middelen en instrumenten.

Ook op het gebied van de belastingen is bijzondere aandacht besteed. Zo heeft de Commissie in 1984 een mededeling ((COM(84)695 def. )) over de inkomstenbelasting en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen goedgekeurd. In deze mededeling werd met name de conclusie getrokken dat het stelsel dat ten opzichte van het gelijkheidsbeginsel het meest neutraal is, dat van de gescheiden belastingheffing is.

In artikel 119 van het EG-Verdrag is voor de Lid-Staten de verplichting vervat het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid toe te passen. Alhoewel met deze bepaling niet specifiek de fiscale regelgeving werd beoogd, erkent de Commissie dat het verbod op een discriminerende behandeling tussen mannen en vrouwen een algemeen beginsel is dat in het Gemeenschapsrecht is terug te vinden.

In het door het geachte Parlementslid genoemde geval kan niet worden nagegaan of het feit dat het saldo dat uit een gezamenlijke belastingaangifte resulteert alleen aan de echtgenoot wordt uitgekeerd, het salaris van de echtgenote specifiek ongunstig beïnvloedt gelet op de toepassing van de bepalingen van de belastingwetgeving waarmee wordt beoogd alle in de gezamenlijke belastingaangifte vermelde inkomsten in aanmerking te nemen.

Niettemin is de Commissie, zoals zij aankondigde in haar mededeling ((COM(95)381 def. )) betreffende het Vierde communautaire actieprogramma inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen (1996-2000), dat door de Raad bij besluit ((PB L 335 van 30.12.1995. )) van 22 december 1995 is goedgekeurd, voornemens haar actie op het gebied van de belastingen voort te zetten. Zo zal zij de individualisering van de rechten in het kader van de sociale zekerheid, de belastingen en andere verwante gebieden verder onderzoeken en daarbij de in de Lid-Staten opgedane ervaring benutten. In het licht van de resultaten die dankzij deze studies worden verkregen zal de Commissie in 1997 een mededeling publiceren over de individualisering van rechten, waarin de invloed van de huidige stelsels op de autonomie van vrouwen en hun weerslag op de gelijke kansen worden geanalyseerd.