Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2112/96 van Carlos PIMENTA aan de Commissie. De Alqueva-dam

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2112/96 van Carlos PIMENTA aan de Commissie. De Alqueva-dam

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2112/96 van Carlos PIMENTA aan de Commissie. De Alqueva-dam

Publicatieblad Nr. C 385 van 19/12/1996 blz. 0097


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2112/96 van Carlos Pimenta (PPE) aan de Commissie (26 juli 1996)

Betreft: De Alqueva-dam

Richtlijn 85/337/EEG ((PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40. )) bepaalt dat milieu-effectrapporten de indirecte gevolgen van projecten op het milieu moeten beoordelen.

In de bestaande studies over het Alqueva-project wordt geen rekening gehouden met de gevolgen van de transfer van het water naar het Sado-bekken, wat toch een van de hoofddoelstellingen van het project is. Dit is een bijzonder zware tekortkoming aangezien het estuarium van de Sado een belangrijke bijzondere beschermingszone is.

Zal de Commissie eisen dat een rapport wordt gemaakt van deze en andere indirecte gevolgen van het project, of zal zij deze in de richtlijn genoemde vereiste naast zich neerleggen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (30 septemb2er 1996)

Geraamd wordt dat de aanleg van de totaliteit van de infrastructuren van het investeringsproject Alqueva 30 jaar zal duren.

De Commissie acht het noodzakelijk dat er voor de onderdelen van het project die na het jaar 2002 moeten worden gerealiseerd (de zones van het irrigatieplan, de nieuwe stuwdammen en de irrigatiekanalen alsmede de beoogde transfer van water uit de Guardiana naar het Sado-bekken) milieu-effect beoordelingen worden gemaakt overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG.