Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1601/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Ontwikkelingshulp in Zuid-Amerika

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1601/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Ontwikkelingshulp in Zuid-Amerika

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1601/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Ontwikkelingshulp in Zuid-Amerika

Publicatieblad Nr. C 322 van 28/10/1996 blz. 0088


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1601/96 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (24 juni 1996)

Betreft: Ontwikkelingshulp in Zuid-Amerika

Kan de Commissie mededelen welke Engelstalige documenten beschikbaar zijn betreffende nationale indicatieve programma's van de EU en evaluaties van afzonderlijke ontwikkelingshulpprojecten van de EU in Venezuela, Columbia en Peru, en kan zij de desbetreffende referentienummers geven of de namen van betrokken Commissieambtenaren zodat zij ter beschikking van het Europees Parlement kunnen worden gesteld?

Antwoord van de heer Marín namens de Commissie (15 juli 1996)

De Commissie maakt voor de landen van Latijns-Amerika geen indicatief programma op waarin de jaarprogrammering van haar hulp voor elk land is vervat.

Ten aanzien van de door het geachte Parlementslid bedoelde documenten moet worden opgemerkt dat bijna al deze documenten, en met name de identificatiedocumenten van de projecten, slechts in het Spaans beschikbaar zijn, omdat dit de taal is waarin met de autoriteiten van de betrokken landen wordt gewerkt.

Wel maakt de Commissie vertalingen, met name in het Engels, van de financieringsvoorstellen voor de projecten die vóór de financiering ter goedkeuring aan de Lid-Staten worden voorgelegd in het Comité Latijns-Amerika en Azië (ALA).

Vanzelfsprekend is de Commissie bereid alle niet-vertrouwelijke informatie in haar bezit te verstrekken. Deze kan worden opgevraagd bij het betrokken directoraat-generaal.