Home

Zaak T-449/20: Beroep ingesteld op 8 juli 2020 — Banque postale/GAR

Zaak T-449/20: Beroep ingesteld op 8 juli 2020 — Banque postale/GAR

14.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/17


Beroep ingesteld op 8 juli 2020 — Banque postale/GAR

(Zaak T-449/20)

(2020/C 304/21)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Banque postale (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi en M. Dalon, advocaten)

Verwerende partij: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Conclusies

besluit SRB/ES/2020/24 betreffende de berekening van de in 2020 vooraf aan het GAF te betalen bijdragen krachtens artikel 263 VWEU nietig verklaren voor zover dit besluit betrekking heeft op verzoekster;

de volgende bepalingen van de GAM-verordening, de uitvoeringsverordening en de gedelegeerde verordening krachtens artikel 277 VWEU niet-toepasselijk verklaren:

artikel 69, leden 1 en 2, alsook artikel 70, lid 1 en lid 2, onder a) en b), van de GAM-verordening;

artikel 4, lid 2, alsook de artikelen 6 en 7 van de gedelegeerde verordening en bijlage I bij de gedelegeerde verordening;

artikel 4 van de uitvoeringsverordening;

verweerder verwijzen in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep voert verzoekster vier middelen aan die in essentie identiek zijn aan of overeenkomen met de middelen die zijn aangevoerd in het kader van zaak T-444/20, Société générale e.a./GAR.