Home

Zaak T-77/20 RII: Beschikking van de president van het Gerecht van 8 juni 2020 — Industrias Afrasa/Commissie [“Kort geding – Gewasbeschermingsmiddelen – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Uitvoeringsverordening (EU) 2020/17 – Niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof chloorpyrifos-methyl – Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade – Geen”]

Zaak T-77/20 RII: Beschikking van de president van het Gerecht van 8 juni 2020 — Industrias Afrasa/Commissie [“Kort geding – Gewasbeschermingsmiddelen – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Uitvoeringsverordening (EU) 2020/17 – Niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof chloorpyrifos-methyl – Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade – Geen”]

3.8.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 255/19


Beschikking van de president van het Gerecht van 8 juni 2020 — Industrias Afrasa/Commissie

(Zaak T-77/20 RII)

(“Kort geding - Gewasbeschermingsmiddelen - Verordening (EG) nr. 1107/2009 - Uitvoeringsverordening (EU) 2020/17 - Niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof chloorpyrifos-methyl - Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging - Geen spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Geen”)

(2020/C 255/25)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Industrias Afrasa SA (Paterna, Spanje) (vertegenwoordigers: K. Van Maldegem, P. Sellar, advocaten, en G. McElwee, solicitor)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Dawes, F. Castilla Contreras en I. Naglis, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens de artikelen 278 en 279 VWEU tot opschorting van de tenuitvoerlegging van uitvoeringsverordening (EU) 2020/17 van de Commissie van 10 januari 2020 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof chloorpyrifos-methyl overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB 2020, L 7, blz. 11)

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.