Home

Zaak T-375/18: Beroep ingesteld op 19 juni 2018 — Gollnisch/Parlement

Zaak T-375/18: Beroep ingesteld op 19 juni 2018 — Gollnisch/Parlement

8.10.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 364/12


Beroep ingesteld op 19 juni 2018 — Gollnisch/Parlement

(Zaak T-375/18)

(2018/C 364/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Frankrijk) (vertegenwoordiger: B. Bonnefoy-Claudet, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

de onregelmatigheid van het op 20 maart 2018 meegedeelde besluit van de voorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met Japan vaststellen;

dit besluit nietig verklaren;

het impliciete besluit van de voorzitter van het Europees Parlement en dat van de secretaris-generaal van het Europees Parlement tot afwijzing van de op 2 mei 2018 bij hen ingediende bewaren gezamenlijk nietig verklaren;

de vastgestelde handelingen en maatregelen ten gevolge van de bovengenoemde handelingen intrekken;

verzoeker de som van 1 EUR toekennen als vergoeding van de immateriële schade die hij heeft geleden door zijn uitsluiting van de parlementaire reis en door de niet-toewijzing van de schadevergoeding waarop hij recht had;

verzoeker tevens het bedrag van 3 500 EUR toekennen voor de kosten die hij heeft gemaakt om het onderhavige beroep voor te bereiden;

het Europees Parlement verwijzen in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker twee middelen aan.

1.

Eerste middel: schending van de uitvoeringsbepalingen inzake de werkzaamheden van delegaties en de missies van leden van het Europees Parlement buiten de Europese Unie

2.

Tweede middel: schending van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op behoorlijk bestuur