Home

Zaak T-617/17: Beroep ingesteld op 7 september 2017 — Vialto Consulting / Commissie

Zaak T-617/17: Beroep ingesteld op 7 september 2017 — Vialto Consulting / Commissie

27.11.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 402/42


Beroep ingesteld op 7 september 2017 — Vialto Consulting / Commissie

(Zaak T-617/17)

(2017/C 402/56)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Vialto Consulting Kft. (Boedapest, Hongarije) (vertegenwoordiger: Β. Christian, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

de Commissie veroordelen tot betaling van 190 951,93 EUR aan verzoekster als vergoeding voor de aan verzoekster toegebrachte schade en tot betaling van 129 992,63 EUR wegens winstderving vermeerderd met vertragingsrente vanaf de uitspraak van het arrest in het onderhavige geding tot de volledige betaling;

de Commissie veroordelen tot betaling van 150 000 EUR aan verzoekster als vergoeding voor de schade aan verzoeksters beroepsreputatie, vermeerderd met vertragingsrente vanaf de uitspraak van het arrest in het onderhavige geding tot de volledige betaling, en

de Commissie verwijzen in de kosten van verzoekster.

Middelen en voornaamste argumenten

Met het onderhavige beroep verzoekt de vennootschap „Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság” (hierna: „Vialto”) het Gerecht van de Europese Unie overeenkomstig artikel 340, tweede alinea, VWEU, juncto artikel 268 VWEU om vergoeding van de schade die zij heeft gelegen als gevolg van het onrechtmatig handelen van het Europees bureau voor fraudebestrijding (hierna: „OLAF”) en van andere diensten van de Europese Commissie (hierna: „Commissie”), in het kader van de uitvoering van de door de Europese Unie gefinancierde overeenkomst voor dienstverlening nummer TR2010/0311.01-02/001, die is gesloten tussen de centrale eenheid voor financiering en aanbesteding (hierna: „CFCU”) van de Republiek Turkije en het consortium waaraan Vialto heeft deelgenomen.

In het bijzonder heeft de Commissie — zowel via OLAF als via andere diensten van haar — de volgende schade toegebracht aan Vialto: (a) materiële schade ten bedrage van 190 951,93 EUR uit hoofde van gemiste kansen; (b) materiële schade ten bedrage van 129 992,63 EUR uit hoofde van winstderving; en (c) immateriële schade ten bedrage na 150 000 EUR, ter vergoeding van de schade aan haar beroepsreputatie.

Vialto betoogt dat zij bovenbedoelde schade heeft geleden ten gevolge van handelen en nalaten van de Commissie zowel tijdens de door OLAF verrichte controle ter plaatse bij Vialto als daarna. Vialto betoogt voorts dat de Commissie de volgende regels waarbij rechten worden verleend aan particulieren, heeft geschonden:

artikel 7, lid 1, van verordening nr. 2185/1996 in verband met de uitvoering van de controles door OLAF en in het bijzonder met betrekking tot de toegekende beperkte bevoegdheid tot controle van het betrokken kantoor;

het beginsel van behoorlijk bestuur, het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen en het evenredigheidsbeginsel, met betrekking tot de door OLAF verrichte controle;

het recht om te worden gehoord, met betrekking tot de werkzaamheden van het directoraat-generaal Nabuurschap en Toetredingsonderhandelingen van de Commissie, na de controle van OLAF.