Home

Zaak T-361/17: Beroep ingesteld op 6 juni 2017 — Eco-Bat Technologies e.a./Commissie

Zaak T-361/17: Beroep ingesteld op 6 juni 2017 — Eco-Bat Technologies e.a./Commissie

25.9.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 318/13


Beroep ingesteld op 6 juni 2017 — Eco-Bat Technologies e.a./Commissie

(Zaak T-361/17)

(2017/C 318/18)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Eco-Bat Technologies Ltd (Matlock, Verenigd Koninkrijk), Berzelius Metall GmbH (Braubach, Duitsland) en Société Traitements Chimiques des Métaux (STCM) (Bazoches-les-Gallerandes, Frankrijk) (vertegenwoordigers: M. Brealey, QC, en I. Vandenborre en S. Dionnet, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

artikel 2, lid 1, onder b), van besluit C(2017) 900 final van de Commissie, zoals gewijzigd op 6 april 2017 bij besluit C(2017) 2223 final van 6 april 2017, in zaak AT.40018 — Recyclage van autoaccu’s nietig verklaren, de aan de verzoeksters opgelegde geldboete verlagen om rekening te houden met een representatieve waarde van de aankopen tijdens de inbreukperiode en met de correcte duur van de deelname van verzoeksters aan de inbreukhandelingen in Frankrijk, en de op basis van punt 37 van de Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten(1) opgelegde verhoging met 10 % ongedaan maken, en

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voeren de verzoeksters zeven middelen aan.

1.

Eerste middel: de Commissie heeft het beginsel van behoorlijk bestuur en het recht van verdediging van de verzoeksters geschonden door voor het eerst in het bestreden besluit te bepalen dat de waarde van de aankopen van de verzoeksters moet worden gebruikt als basis voor de berekening van de geldboete.

2.

Tweede middel: de Commissie heeft het evenredigheidsbeginsel geschonden door de waarde van de aankopen van de verzoeksters in 2011 als referentiepunt te gebruiken bij de berekening van de geldboete.

3.

Derde middel: de Commissie heeft het beginsel van persoonlijke aansprakelijkheid, het beginsel van gelijke behandeling, het evenredigheidsbeginsel en de motiveringsplicht geschonden door geen rekening te houden met de geringere betrokkenheid van de verzoeksters bij de handelingen van het kartel in Frankrijk.

4.

Vierde middel: de Commissie heeft de motiveringsplicht, het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen geschonden door de toepassing van punt 37 van de richtsnoeren en de opgelegde exacte verhoging van de geldboete niet afdoende te rechtvaardigen.

5.

Vijfde middel: de Commissie heeft het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van gelijke behandeling geschonden door aan- en verkoopkartels verschillend te behandelen.

6.

Zesde middel: de Commissie heeft het recht van verdediging van de verzoeksters geschonden door een verhoging van de geldboete overeenkomstig punt 37 van de richtsnoeren op te leggen zonder deze te vermelden in de mededeling van de punten van bezwaar, en door geen aanvullende mededeling van de punten van bezwaar te verzenden en geen nieuwe hoorzitting te organiseren.

7.

Zevende middel: de Commissie heeft het beginsel van behoorlijk bestuur geschonden door niet in een eerder stadium van de administratieve procedure te kennen te geven dat zij punt 37 van de richtsnoeren zou toepassen.