Home

Zaak C-239/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 10 mei 2017 — Gert Teglgaard en Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter

Zaak C-239/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 10 mei 2017 — Gert Teglgaard en Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter

10.7.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 221/13


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 10 mei 2017 — Gert Teglgaard en Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter

(Zaak C-239/17)

(2017/C 221/17)

Procestaal: Deens

Verwijzende rechter

Østre Landsret

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Gert Teglgaard en Fløjstrupgård I/S

Verwerende partij: Fødevareministeriets Klagecenter

Prejudiciële vragen

1)

Indien de rechtstreekse betalingen aan een landbouwer op grond van artikel 6, lid 1, van verordening nr. 1782/2003(1) van de Raad juncto artikel 66, lid 1, van verordening nr. 796/2004(2) van de Commissie moeten worden verlaagd omdat hij in een bepaald kalenderjaar de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen of de eisen inzake goede landbouw- en milieuconditie niet naleeft, moet deze steunverlaging dan worden berekend op basis van de rechtstreekse betalingen aan die landbouwer

a)

in het kalenderjaar waarin de niet-naleving plaatsvindt, dan wel op grond van deze betalingen

b)

in het (latere) kalenderjaar waarin de niet-naleving wordt geconstateerd?

2)

Luidt het antwoord op de vorige vraag hetzelfde bij toepassing van het later vastgestelde artikel 23, lid 1, van verordening nr. 73/2009(3) van de Raad juncto artikel 70, lid 4 en lid 8, onder a), van verordening nr. 1122/2009(4) van de Commissie?

3)

Indien een landbouwer de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen of de eisen inzake goede landbouw- en milieuconditie niet naleeft in 2007 en 2008, maar de niet-naleving pas wordt geconstateerd in 2011, moet het bedrag van de steunverlaging dan worden bepaald overeenkomstig verordening nr. 1782/2003 van de Raad, gelezen in samenhang met verordening nr. 796/2004 van de Commissie, dan wel overeenkomstig verordening nr. 73/2009 van de Raad, gelezen in samenhang met verordening nr. 1122/2009 van de Commissie?