Home

Zaak C-648/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door l’Augstākā tiesa — Letland) — „BTA Baltic Insurance Company” AS, voorheen „Balcia Insurance” SE / „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AS (Prejudiciële verwijzing — Verplichte verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven — Richtlijn 72/166/EEG — Artikel 3, lid 1 — Begrip ‚deelneming aan het verkeer van voertuigen’ — Ongeval met twee op een parkeerterrein gestalde voertuigen — Materiële schade aan een voertuig veroorzaakt door een passagier van het voertuig ernaast die het portier ervan opent)

Zaak C-648/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door l’Augstākā tiesa — Letland) — „BTA Baltic Insurance Company” AS, voorheen „Balcia Insurance” SE / „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AS (Prejudiciële verwijzing — Verplichte verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven — Richtlijn 72/166/EEG — Artikel 3, lid 1 — Begrip ‚deelneming aan het verkeer van voertuigen’ — Ongeval met twee op een parkeerterrein gestalde voertuigen — Materiële schade aan een voertuig veroorzaakt door een passagier van het voertuig ernaast die het portier ervan opent)

14.1.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 16/25


Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door l’Augstākā tiesa — Letland) — „BTA Baltic Insurance Company” AS, voorheen „Balcia Insurance” SE / „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AS

(Zaak C-648/17) (1)

((Prejudiciële verwijzing - Verplichte verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven - Richtlijn 72/166/EEG - Artikel 3, lid 1 - Begrip ‚deelneming aan het verkeer van voertuigen’ - Ongeval met twee op een parkeerterrein gestalde voertuigen - Materiële schade aan een voertuig veroorzaakt door een passagier van het voertuig ernaast die het portier ervan opent))

(2019/C 16/31)

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Augstākā tiesa

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij:„BTA Baltic Insurance Company” AS, voorheen „Balcia Insurance” SE

Verwerende partij:„Baltijas Apdrošināšanas Nams” AS

Dictum

Artikel 3, lid 1, van richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid moet aldus worden uitgelegd dat het in die bepaling gebezigde begrip „deelneming aan het verkeer van voertuigen” mede ziet op een situatie waarin de passagier van een op een parkeerterrein gestald voertuig bij het openen van het portier van dat voertuig, het ernaast geparkeerde voertuig heeft geraakt en beschadigd.