Home

Zaak T-153/16: Beschikking van het Gerecht van 10 februari 2017 — Acerga/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Visserijbeleid — Instandhouding van de visbestanden — Vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de Uniewateren, en, voor de vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren die niet tot de Unie behoren — Vereniging — Geen individuele geraaktheid — Handeling die uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Niet-ontvankelijkheid”)

Zaak T-153/16: Beschikking van het Gerecht van 10 februari 2017 — Acerga/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Visserijbeleid — Instandhouding van de visbestanden — Vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de Uniewateren, en, voor de vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren die niet tot de Unie behoren — Vereniging — Geen individuele geraaktheid — Handeling die uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Niet-ontvankelijkheid”)

10.4.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 112/36


Beschikking van het Gerecht van 10 februari 2017 — Acerga/Raad

(Zaak T-153/16)(1)

((„Beroep tot nietigverklaring - Visserijbeleid - Instandhouding van de visbestanden - Vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de Uniewateren, en, voor de vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren die niet tot de Unie behoren - Vereniging - Geen individuele geraaktheid - Handeling die uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt - Niet-ontvankelijkheid”))

(2017/C 112/50)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) (Sada, Spanje) (vertegenwoordiger: B. Huarte Melgar, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: A. Westerhof Löfflerová en F. Florindo Gijón, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU, en strekkende tot gedeeltelijke nietigverklaring van verordening (EU) nr. 2016/72 van de Raad van 22 januari 2016 tot vaststelling, voor 2016, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Uniewateren en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en tot wijziging van verordening (EU) 2015/104 (PB 2016, L 22, blz. 1).

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het verzoek tot interventie van de Europese Commissie.

3)

Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) wordt verwezen in de kosten.