Home

Zaak T-754/16: Arrest van het Gerecht van 8 november 2017 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Afbeelding van een onderbroken ovaal) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor een Uniebeeldmerk dat een figuur in de vorm van een onderbroken ovaal afbeeldt — Ouder Uniebeeldmerk dat een ovaal afbeeldt — Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001]”]

Zaak T-754/16: Arrest van het Gerecht van 8 november 2017 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Afbeelding van een onderbroken ovaal) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor een Uniebeeldmerk dat een figuur in de vorm van een onderbroken ovaal afbeeldt — Ouder Uniebeeldmerk dat een ovaal afbeeldt — Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001]”]

18.12.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 437/29


Arrest van het Gerecht van 8 november 2017 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Afbeelding van een onderbroken ovaal)

(Zaak T-754/16)(1)

([„Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor een Uniebeeldmerk dat een figuur in de vorm van een onderbroken ovaal afbeeldt - Ouder Uniebeeldmerk dat een ovaal afbeeldt - Relatieve weigeringsgronden - Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001]”])

(2017/C 437/35)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, Californië, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: E. Ochoa Santamaría en V. Rodríguez Pombo, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: S. Palmero Cabezas, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO: Xuebo Ye (Wenzhou, China)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 31 augustus 2016 (zaak R 2608/2015-4) inzake een oppositieprocedure tussen Oakley en Xuebo Ye

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 31 augustus 2016 (zaak R 2608/2015-4) wordt vernietigd voor zover daarbij de beslissing van de oppositieafdeling is bevestigd en de oppositie is afgewezen voor zover deze is gebaseerd op de grond als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk].

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.