Home

Zaak T-94/15: Beschikking van het Gerecht van 11 maart 2016 — Binca Seafoods/Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 — Niet-verlenging van de in artikel 95, lid 11, van verordening (EG) nr. 889/2008 vervatte overgangsmaatregel inzake aquacultuurdieren — Geen procesbelang — Niet-ontvankelijkheid”]

Zaak T-94/15: Beschikking van het Gerecht van 11 maart 2016 — Binca Seafoods/Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 — Niet-verlenging van de in artikel 95, lid 11, van verordening (EG) nr. 889/2008 vervatte overgangsmaatregel inzake aquacultuurdieren — Geen procesbelang — Niet-ontvankelijkheid”]

2.5.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 156/44


Beschikking van het Gerecht van 11 maart 2016 — Binca Seafoods/Commissie

(Zaak T-94/15)(1)

([„Beroep tot nietigverklaring - Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 - Niet-verlenging van de in artikel 95, lid 11, van verordening (EG) nr. 889/2008 vervatte overgangsmaatregel inzake aquacultuurdieren - Geen procesbelang - Niet-ontvankelijkheid”])

(2016/C 156/59)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Binca Seafoods GmbH (München, Duitsland) (vertegenwoordiger: H. Schmidt, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Walkerová, H. Kranenborg en G. von Rintelen, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 van de Commissie van 18 december 2014 houdende wijziging van verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad, wat betreft de herkomst van biologische aquacultuurdieren, aquacultuurhouderijpraktijken, voeder voor biologische aquacultuurdieren en voor gebruik in de biologische aquacultuur toegestane producten en stoffen (PB L 365, blz. 97).

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Binca Seafoods GmbH wordt verwezen in de kosten.