Home

Zaak C-527/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Midden-Nederland (Nederland) op 5 oktober 2015 — Stichting Brein tegen Jack Frederik Wullems, handelend onder de naam Filmspeler

Zaak C-527/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Midden-Nederland (Nederland) op 5 oktober 2015 — Stichting Brein tegen Jack Frederik Wullems, handelend onder de naam Filmspeler

25.1.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/6


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Midden-Nederland (Nederland) op 5 oktober 2015 — Stichting Brein tegen Jack Frederik Wullems, handelend onder de naam Filmspeler

(Zaak C-527/15)

(2016/C 027/08)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Rechtbank Midden-Nederland

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Stichting Brein

Verweerder: Jack Frederik Wullems, handelend onder de naam Filmspeler

Prejudiciële vragen

1)

Moet artikel 3, lid 1, van de Auteursrecht-richtlijn(1) aldus worden uitgelegd dat er sprake is van „een mededeling aan het publiek” in de zin van die bepaling, wanneer iemand een product (mediaspeler) verkoopt waarin door hem add-ons zijn geïnstalleerd die hyperlinks bevatten naar websites waarop auteursrechtelijke beschermde werken, zoals films, series en live-uitzendingen, zonder toestemming van de rechthebbenden, direct toegankelijk zijn gemaakt?

2)

Maakt het daarbij verschil

of de auteursrechtelijk beschermde werken in het geheel nog niet eerder of uitsluitend via een abonnement met toestemming van de rechthebbenden op internet openbaar zijn gemaakt?

of de add-ons die hyperlinks bevatten naar websites waarop auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbenden direct toegankelijk zijn gemaakt, vrij beschikbaar zijn en ook door de gebruikers zelf in de mediaspeler te installeren zijn?

of de websites en dus de daarop — zonder toestemming van de rechthebbenden — toegankelijk gemaakte auteursrechtelijk beschermde werken, ook zonder de mediaspeler door het publiek te benaderen zijn?

3)

Dient artikel 5 van de Auteursrecht-richtlijn […] aldus te worden uitgelegd dat geen sprake is van „rechtmatig gebruik” in de zin van het eerste lid, sub b, van die bepaling, indien een tijdelijke reproductie wordt gemaakt door een eindgebruiker bij het streamen van een auteursrechtelijk beschermd werk van een website van een derde waarop dit auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming van de rechthebbende(n) wordt aangeboden?

4)

Indien het antwoord op vraag 1) ontkennend luidt, is het maken van een tijdelijke reproductie door een eindgebruiker bij het streamen van een auteursrechtelijk beschermd werk van een website waarop dit auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming van de rechthebbende(n) wordt aangeboden, dan strijdig met de „driestappentoets” bedoeld in artikel 5, lid 5, van de Auteursrecht-richtlijn (richtlijn 200l/29/EG)?