Home

Zaak T-79/14: Beroep ingesteld op 5 februari 2014 — Secop/Commissie

Zaak T-79/14: Beroep ingesteld op 5 februari 2014 — Secop/Commissie

22.3.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 85/23


Beroep ingesteld op 5 februari 2014 — Secop/Commissie

(Zaak T-79/14)

2014/C 85/40

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Secop GmbH (Flensburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: U. Schnelle en C. Aufdermauer, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

het besluit van de Commissie, Aiuto di Stato SA.37640, C(2013) 9119 final — Aiuti per il salvataggio a favore di ACC Compressors S.p.A., Italia (staatssteun SA.37640 C(2013) 9119 definitief; reddingsteun voor ACC Compressors S.p.A., Italië) van 18 december 2013 op grond van artikel 264, lid 1, VWEU nietig te verklaren;

verweerster overeenkomstig artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van Gerecht te verwijzen in de proceskosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan.

1)

Eerste middel: schending van artikel 296 VWEU

Verzoekster voert in dit verband aan dat het bestreden besluit ontoereikend is gemotiveerd. Zij stelt dat de Commissie, hoewel zij ten gevolge van een parallelle concentratieprocedure jegens verzoekster met betrekking tot de verwerving van activa die toebehoorden aan een dochtervennootschap van de begunstigde van de steun kennis had verkregen van de feitelijke omstandigheden, geen rekening heeft gehouden met de uit deze omstandigheid resulterende gevolgen voor de subsidiabiliteit van de begunstigde van de steun en de bijzondere gevolgen voor verzoekster van de beslissing houdende steunverlening.

2)

Tweede middel: schending van de Verdragen

Verzoekster stelt dat artikel 107, lid 3, sub c, VWEU is geschonden. Dienaangaande voert zij onder meer aan dat de begunstigde van de steun niet in staat is te concurreren en geen nieuwe onderneming is, wat viel op te maken uit een maatregel tot herstructurering. De begunstigde van de steun is ten gevolge van het feit dat verzoekster activa van een tot haar ondernemingsgroep behorende onderneming heeft verworven, voor de voortzetting van haar bedrijfsactiviteit noodzakelijke activa ontnomen, zonder dewelke zij haar bedrijfsactiviteit niet kan voortzetten of hervatten.

Voorts is artikel 108, leden 2 en 3, VWEU geschonden. Verzoekster voert aan dat de Commissie had moeten uitgaan van ernstige problemen inzake de verenigbaarheid van de steun met de gemeenschappelijke markt en een hoofdonderzoek had moeten opstarten.

Tot slot voert verzoekster in het kader van haar tweede middel aan dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden.

3)

Derde middel: misbruik van beoordelingsbevoegdheid

Verzoekster voert in dit verband aan dat de Commissie misbruik heeft gemaakt van haar beoordelingsbevoegdheid door voor de beoordeling en de uitoefening van haar beoordelingsbevoegdheid relevante wezenlijke feiten buiten beschouwing te laten en aldus haar besluit heeft vastgesteld op basis van onvolledige feiten.