Home

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 1 maart 2016.#Peri GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).#Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Multiprop – Absolute weigeringsgronden – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 – Motiveringsplicht.#Zaak T-538/14.

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 1 maart 2016.#Peri GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).#Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Multiprop – Absolute weigeringsgronden – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 – Motiveringsplicht.#Zaak T-538/14.

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 1 maart 2016 –

Peri/BHIM (Multiprop)

(Zaak T‑538/14)

„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Multiprop — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 — Motiveringsplicht”

1.

Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij de Unierechter — Bevoegdheid van het Gerecht — Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep — Inaanmerkingneming door het Gerecht van elementen, feitelijke en rechtens, die niet eerder voor de instanties van het Bureau zijn aangedragen — Daarvan uitgesloten [Reglement voor procesvoering van het Gerecht (1991), art. 135, lid 4; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65, lid 2] (cf. punt 11)

2.

Gemeenschapsmerk — Procedurevoorschriften — Ambtshalve onderzoek van de feiten — Omvang — Verplichting om de juistheid van algemeen bekende feiten te onderzoeken — Geen — Betwisting voor het Gerecht — Overlegging van documenten ter staving van de juistheid van een algemeen bekend feit (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 76, lid 1) (cf. punt 14)

3.

Gemeenschapsmerk — Procedurevoorschriften — Motivering van de beslissingen — Artikel 75, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 — Zelfde draagwijdte als artikel 296 VWEU (Art. 296 VWEU; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 75, eerste volzin) (cf. punten 21, 22)

4.

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar — Doel — Vrijhoudingsbehoefte [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punt 33)

5.

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Begrip [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punt 34)

6.

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Beoordeling van het beschrijvende karakter van een teken — Criteria [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punt 35)

7.

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Woordmerk Multiprop [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punten 36, 44, 45, 54)

8.

Beroep tot nietigverklaring — Voorwerp — Beslissing gebaseerd op meerdere redeneringen, die elk volstaan als grondslag voor het dispositief — Beslissing inzake de verkrijging van een gemeenschapsmerk — Middelen betreffende een gebrek dat of een andere onwettigheid die enkel gevolgen heeft voor één redenering — Beroep ongegrond [Art. 263 VWEU; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7)] (cf. punt 42)

9.

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Beoordeling of een teken vatbaar is voor inschrijving — Inaanmerkingneming van uitsluitend de gemeenschapsregeling — Eerdere inschrijving van het merk in bepaalde lidstaten of derde landen — Beslissingen die de gemeenschapsinstanties niet binden (Verordening nr. 207/2009 van de Raad) (cf. punt 46)

10.

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Overlappende werkingssfeer van de gronden onder b) en c) van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b) en c)] (cf. punten 52, 53)

Voorwerp

Beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 29 april 2014 (zaak R 1661/2013‑1) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken Multiprop als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Peri GmbH wordt verwezen in de kosten.