Home

Zaak T-241/13: Beroep ingesteld op 25 april 2013 — Helleense Republiek/Europese Commissie

Zaak T-241/13: Beroep ingesteld op 25 april 2013 — Helleense Republiek/Europese Commissie

20.7.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 207/38


Beroep ingesteld op 25 april 2013 — Helleense Republiek/Europese Commissie

(Zaak T-241/13)

2013/C 207/63

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: I. Chalkias, S. Papaïoannou en A. Vassilopoulou)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het beroep toewijzen;

uitvoeringsbesluit 2013/123/EU van de Commissie van 26 februari 2013 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), waarvan kennisgeving is geschied onder nummer C(2013) 981 en dat is bekendgemaakt in het PB L 67, blz. 20, nietig verklaren, wat het deel ervan betreft dat betrekking heeft op de Helleense Republiek;

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Wat de financiële correcties betreft die zijn opgelegd bij het bestreden uitvoeringsbesluit 2013/123/EU van de Commissie van 26 februari 2013 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), waarvan kennisgeving is geschied onder nummer C(2013) 981 en dat is bekendgemaakt in het PB L 67, blz. 20, wat het deel ervan betreft dat betrekking heeft op de financiële correcties ten laste van de Helleense Republiek die van toepassing zijn op de in artikel 69 van verordening nr. 1782/2003 bedoelde steun in de sectoren rundvlees, schapen en geiten, en tabak tijdens de verkoopseizoenen 2006 en 2007, voert verzoekster de volgende middelen tot nietigverklaring aan:

Met haar eerste middel tot nietigverklaring betoogt de Helleense Republiek dat de correctie die wegens de bij de uitvoering van artikel 69 van verordening nr. 1782/2003(1) vastgestelde gebreken is toegepast, niet rechtmatig is en nietig moet worden verklaard op grond dat:

a) zij schending oplevert van artikel 69 van verordening nr. 1782/2003, waarvan de uitvoering door de lidstaten facultatief is en welke bepaling de lidstaten een zeer ruime beoordelingsmarge laat voor de vaststelling van de begunstigden van de extra betaling, de subsidiabiliteitscriteria en de modaliteiten en specifieke voorwaarden voor het verrichten van de extra betaling; b) de niet-toepassing van artikel 69 van verordening nr. 1782/2003 geen schade meebrengt voor het fonds, zoals artikel 31 van verordening nr. 1290/2005(2) verlangt om rechtmatig een financiële correctie te kunnen toepassen.

Met haar tweede middel tot nietigverklaring voert de Helleense Republiek aan dat de in de sector tabak wegens gebreken in verband met essentiële controles toegepaste correctie niet rechtmatig is en nietig moet worden verklaard op grond dat: a) de vaststelling van de Commissie dat de controles ter plaatse niet met verordening nr. 796/2004(3) strookten, op een onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 23 van deze verordening en een onjuiste beoordeling van de feiten berust en ontoereikend en tegenstrijdig is gemotiveerd, en b) de vaststelling van de Commissie dat er geen essentiële controles in de verwerkingsbedrijven waren verricht, op een dwaling omtrent de feitelijke omstandigheden berust.