Home

Zaak T-519/12: Beroep ingesteld op 27 november 2012 — mobile.international/BHIM — Commissie (PL mobile.eu)

Zaak T-519/12: Beroep ingesteld op 27 november 2012 — mobile.international/BHIM — Commissie (PL mobile.eu)

26.1.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/67


Beroep ingesteld op 27 november 2012 — mobile.international/BHIM — Commissie (PL mobile.eu)

(Zaak T-519/12)

2013/C 26/132

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Lührig, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Europese Commissie

Conclusies

de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 6 september 2012 in zaak R 1401/2011-1 voor volgende waren en diensten vernietigen;

klasse 9

:

Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling;rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, computerrandapparatuur en computerprogramma's (voor zover begrepen in klasse 9); al deze waren enkel met betrekking tot de online aan- en verkoop van voertuigen, aanhangwagens en toebehoren voor voertuigen.

klasse 16

:

Papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in klasse 16); drukwerken; foto’s; schrijfbehoeften; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal, voor zover begrepen in klasse 16; plastic materialen voor verpakking, te weten enveloppen, zakjes, zakken en folies; al deze waren enkel met betrekking tot de online aan- en verkoop van voertuigen, aanhangwagens en toebehoren voor voertuigen.

klasse 35

:

Reclame; zakelijke administratie; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; administratieve diensten; al deze diensten enkel met betrekking tot de online aan- en verkoop van voertuigen, aanhangwagens en toebehoren voor voertuigen.

klasse 36

:

Verzekeringen; het afsluiten van verzekeringen; financiële zaken; kredietmakelaardij; monetaire zaken; financieel beheer; al deze diensten enkel met betrekking tot de online aan- en verkoop van voertuigen, aanhangwagens en toebehoren voor voertuigen.

klasse 38

:

Telecommunicatie en met name Internetdiensten;het verzamelen, verstrekken en verzenden van berichten, informatie, beelden en teksten; bemiddeling bij elektronische advertenties; al deze diensten enkel met betrekking tot de online aan- en verkoop van voertuigen, aanhangwagens en toebehoren voor voertuigen.

klasse 42

:

Wetenschappelijke en technologische diensten en onderzoekswerkzaamheden en hierop betrekking hebbende ontwerpersdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; verhuur van computersoftware; verstrekking van zoekmachines voor internet; al deze diensten enkel met betrekking tot de online aan- en verkoop van voertuigen, aanhangwagens en toebehoren voor voertuigen.

subsidiair, de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 6 september 2012 in zaak R 1401/2011-1 voor de diensten van de klassen 35, 38 en 42 in deze mate vernietigen;

verweerder verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: beeldmerk met woordelement „PL mobile.eu” voor waren en diensten van klassen 9, 16, 35, 36, 38 en 42 — gemeenschapsmerk nr. 8307779

Houder van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: Europese Commissie

Motivering van de vordering tot nietigverklaring: het gemeenschapsmerk bevat een heraldische nabootsing van het embleem van de Europese Unie.

Beslissing van de nietigheidsafdeling: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: de beslissing van de nietigheidsafdeling wordt vernietigd en het Gemeenschapsmerk nietig verklaard

Aangevoerde middelen:

schending van art. 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 6 van het Verdrag van Parijs,

schending van art. 7, lid 1, sub g, van verordening nr. 207/2009,

schending van het vertrouwensbeginsel.