Home

Zaak C-532/12: Beroep ingesteld op 23 november 2012 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

Zaak C-532/12: Beroep ingesteld op 23 november 2012 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

26.1.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/37


Beroep ingesteld op 23 november 2012 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-532/12)

2013/C 26/70

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Hetsch, O. Beynet, A. Tokár, gemachtigden)

Verwerende partij: Groothertogdom Luxemburg

Conclusies

vaststellen dat het Groothertogdom Luxemburg, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk waren om richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG(1), om te zetten, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens artikel 72, lid 1, van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

het Groothertogdom Luxemburg krachtens artikel 260, lid 3, VWEU een dwangsom van 8 320 EUR per dag opleggen, vanaf de dag waarop het arrest in deze zaak zal zijn gewezen;

het Groothertogdom Luxemburg verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 2009/81/EG is op 21 augustus 2011 verstreken.