Home

Zaak F-34/10: Beroep ingesteld op 26 mei 2010 — Arango Jaramillo e.a./EIB

Zaak F-34/10: Beroep ingesteld op 26 mei 2010 — Arango Jaramillo e.a./EIB

28.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/58


Beroep ingesteld op 26 mei 2010 — Arango Jaramillo e.a./EIB

(Zaak F-34/10)

()

2010/C 234/107

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxemburg, Luxemburg) e.a. (vertegenwoordigers: B. Cortese, C. Cortese en F. Spitaleri, advocaten)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de EIB om verzoekers’ bijdragen aan de pensioenregeling te verhogen alsmede vergoeding van de immateriële schade die zij hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten van de Europese Investeringsbank, waaronder verzoekers’ salarisafrekening over de maand februari 2010, waarbij hun bijdrage aan de pensioenregeling is verhoogd door middel van een verhoging van de berekeningsgrondslag (de aan inhouding onderworpen bezoldiging) van die bijdrage enerzijds en van de berekeningscoëfficiënt, uitgedrukt in het percentage van die bezoldiging dat aan inhouding is onderworpen, anderzijds;

veroordeling van de EIB tot betaling van een symbolisch bedrag van 1 EUR ter vergoeding van de immateriële schade die verzoekers hebben geleden;

verwijzing van de Europese Investeringsbank in de kosten van de procedure.