Home

Zaak C-627/10: Beroep ingesteld op 29 december 2010 — Europese Commissie/Republiek Slovenië

Zaak C-627/10: Beroep ingesteld op 29 december 2010 — Europese Commissie/Republiek Slovenië

2.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/13


Beroep ingesteld op 29 december 2010 — Europese Commissie/Republiek Slovenië

(Zaak C-627/10)

2011/C 103/23

Procestaal: Sloveens

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: H. Støvlbæk en D. Kukovec, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Slovenië

Conclusies

vaststellen dat de Republiek Slovenië met betrekking tot de uitvoering van het eerste spoorwegpakket de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 6, lid 3, en bijlage II van richtlijn 91/440/EEG(1), zoals gewijzigd, artikel 14, lid 2, van richtlijn 2001/14/EG(2), de artikelen 6, leden 2 tot en met 5, 7, lid 3, 8, lid 1, en 11 van laatstgenoemde richtlijn alsmede krachtens artikel 30, lid 1, hiervan;

de Republiek Slovenië verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Republiek Slovenië voldoet niet aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 6, lid 3, en bijlage II van richtlijn 91/440/EEG, zoals gewijzigd, en evenmin aan die uit hoofde van artikel 14, lid 2, van richtlijn 2001/14/EG, aangezien de infrastructuurbeheerder, die zelf spoorvervoersdiensten verleent, het treinverkeer leidt en dus betrokken is bij de besluitvorming inzake de toewijzing van spoorwegtrajecten dan wel van infrastructuurcapaciteit.

De Republiek Slovenië is de krachtens artikel 6, leden 2 tot en met 5, van richtlijn 2001/14/EG op haar rustende verplichtingen niet nagekomen, aangezien zij niet heeft voorzien in een regeling tot aanmoediging van de infrastructuurbeheerders om de kosten van de verschaffing van infrastructuur alsmede de hoogte van toegangsrechten te verminderen.

De Republiek Slovenië is de krachtens artikel 7, lid 3, van richtlijn 2001/14/EG op haar rustende verplichtingen niet nagekomen, aangezien zij niet heeft voorzien in een berekeningsmethode die garandeert dat de heffing voor het minimumtoegangspakket en voor de toegang via het spoor tot voorzieningen gelijk is aan de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien.

De Republiek Slovenië heeft niet voldaan aan haar verplichtingen krachtens artikel 11 van richtlijn 2001/14/EG, aangezien zij geen regeling ter verbetering van de efficiëntie heeft ingevoerd die spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder ertoe aanzet om verstoringen zo gering mogelijk te houden en de prestatie van het spoorwegnet te verbeteren.

De Republiek Slovenië heeft niet voldaan aan de krachtens artikel 8, lid 1, van richtlijn 2001/14/EG op haar rustende verplichtingen, aangezien zij in haar nationale wettelijke regeling niet heeft bepaald dat moet worden nagegaan of een specifiek marktsegment extra heffingen aankan, teneinde de volledige dekking van de door de infrastructuurbeheerder gemaakte kosten te verkrijgen.

De Republiek Slovenië is ten slotte haar verplichtingen uit hoofde van artikel 30, lid 1, van richtlijn 2001/14/EG niet nagekomen, aangezien zij geen toezichthoudende instantie heeft ingesteld die naar besluitvorming onafhankelijk is van de spoorweginfrastructuurbeheerder en van de aanvrager.