Home

Zaak C-23/10: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 17 maart 2011 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — In vrije verkeer brengen van verse bananen — Opgegeven gewicht dat niet overeenstemt met werkelijk gewicht — Verplichting van douaneautoriteiten om opgegeven gewicht te controleren — Communautair douanewetboek — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Artikelen 68 e.v. — Verordening (EEG) nr. 2454/93 — Artikel 290 bis — Bijlage 38 ter — Stelsel van eigen middelen — Gederfde inkomsten — Verordening (EEG, Euratom) nr. 1552/89 — Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 — Artikelen 2, 6, 9, 10 en 11)

Zaak C-23/10: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 17 maart 2011 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — In vrije verkeer brengen van verse bananen — Opgegeven gewicht dat niet overeenstemt met werkelijk gewicht — Verplichting van douaneautoriteiten om opgegeven gewicht te controleren — Communautair douanewetboek — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Artikelen 68 e.v. — Verordening (EEG) nr. 2454/93 — Artikel 290 bis — Bijlage 38 ter — Stelsel van eigen middelen — Gederfde inkomsten — Verordening (EEG, Euratom) nr. 1552/89 — Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 — Artikelen 2, 6, 9, 10 en 11)

7.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 139/8


Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 17 maart 2011 — Europese Commissie/Portugese Republiek

(Zaak C-23/10)(1)

(Niet-nakoming - In vrije verkeer brengen van verse bananen - Opgegeven gewicht dat niet overeenstemt met werkelijk gewicht - Verplichting van douaneautoriteiten om opgegeven gewicht te controleren - Communautair douanewetboek - Verordening (EEG) nr. 2913/92 - Artikelen 68 e.v. - Verordening (EEG) nr. 2454/93 - Artikel 290 bis - Bijlage 38 ter - Stelsel van eigen middelen - Gederfde inkomsten - Verordening (EEG, Euratom) nr. 1552/89 - Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 - Artikelen 2, 6, 9, 10 en 11)

2011/C 139/13

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger: A. Caeiros, gemachtigde)

Verwerende partij: Portugese Republiek (vertegenwoordiger: L. Inez Fernandes, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van artikelen 68 e.v. van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302, blz. 1), van artikel 290 bis van verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253, blz. 1) en bijlage 38 ter bij deze verordening, alsmede van artikelen 2, 6, 9, 10 en 11 van verordeningen (EEG, Euratom) nr. 1552/89 van de Raad van 29 mei 1989 houdende toepassing van besluit 88/376/EEG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen (PB L 155, blz. 1) en (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 130, blz. 1) — In vrije verkeer brengen van verse bananen — Opgegeven gewicht dat niet overeenstemt met werkelijk gewicht — Eigen middelen — Gederfde inkomsten

Dictum

1)

Doordat haar douaneautoriteiten in de jaren 1998 tot 2002 stelselmatig douaneaangiften voor het vrije verkeer van verse bananen hebben aanvaard, hoewel zij wisten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat het opgegeven gewicht van de bananen niet overeenstemde met het werkelijke gewicht daarvan, en doordat de Portugese autoriteiten hebben geweigerd om de eigen middelen die overeenstemmen met de gederfde inkomsten en de verschuldigde vertragingsrente ter beschikking te stellen, is de Portugese Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 13, 68 en 71 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, gelezen in samenhang met artikel 290 bis van verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 89/97 van de Commissie van 20 januari 1997, alsmede de artikelen 2, 6 en 9 tot en met 11 van verordening (EEG, Euratom) nr. 1552/89 van de Raad van 29 mei 1989 houdende toepassing van besluit 88/376/EEG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen, zoals gewijzigd bij verordening (Euratom, EG) nr. 1355/96 van de Raad van 8 juli 1996, en dezelfde artikelen van verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Europese Commissie en de Portugese Republiek dragen hun eigen kosten.