Home

Zaak T-303/09: Beroep ingesteld op 3 augustus 2009 - CIVR e.a./Commissie

Zaak T-303/09: Beroep ingesteld op 3 augustus 2009 - CIVR e.a./Commissie

Beroep ingesteld op 3 augustus 2009 - CIVR e.a./Commissie

Partijen

Verzoekende partijen: Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon - CIVR (Perpignan, Frankrijk), Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique - CNIV (Parijs, Frankrijk), Interprofession nationale porcine - Inaporc (Parijs) (vertegenwoordigers: H. Calvet, O. Billard en Y. Trifounovitch, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

- het besluit van de Europese Commissie van 10 december 2008, staatssteun N 561/2008 - Frankrijk - Acties van de brancheorganisaties, C(2008) 7846 def., nietig verklaren, voor zover in dit besluit de door de brancheorganisaties in de landbouwsector georganiseerde acties op het gebied van technische bijstand, van steun voor de productie en de afzet van kwaliteitsproducten, van onderzoek en ontwikkeling, en van reclame worden aangemerkt als staatssteun, en voor zover daarin de verplichte vrijwillige bijdragen voor de financiering van die acties worden aangemerkt als staatsmiddelen;

- de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers vorderen de gedeeltelijke nietigverklaring van beschikking C(2008) 7846 def. [1] van de Commissie van 10 december 2008, waarin is vastgesteld dat er sprake is van met de gemeenschappelijke markt verenigbare staatssteun bij de kaderregeling voor acties die de Franse brancheorganisaties in de landbouwsector kunnen organiseren, bestaande in steunmaatregelen voor technische ondersteuning, voor de productie en de afzet van kwalitatief hoogstaande landbouwproducten, voor onderzoek en ontwikkeling, en voor reclame voor producenten van primaire producten en ondernemingen die landbouwproducten verwerken of afzetten, welke regeling wordt gefinancierd door vrijwillige bijdragen die bij interministerieel besluit verplicht worden gesteld en moeten worden betaald door de leden van die brancheorganisaties.

De door verzoekers aangevoerde middelen en voornaamste argumenten zijn in wezen identiek aan of vergelijkbaar met die in zaak T-293/09, CNIEL/Commissie.

[1] PB 2009, C 116, blz. 14.

--------------------------------------------------