Home

Zaak C-235/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de Cassation (Frankrijk) op 29 juni 2009 — DHL Express France SAS/Chronopost SA

Zaak C-235/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de Cassation (Frankrijk) op 29 juni 2009 — DHL Express France SAS/Chronopost SA

29.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 205/27


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de Cassation (Frankrijk) op 29 juni 2009 — DHL Express France SAS/Chronopost SA

(Zaak C-235/09)

2009/C 205/46

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour de Cassation

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: DHL Express France SAS

Verwerende partij: Chronopost SA

Prejudiciële vragen

1)

Moet artikel 98 van verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993(1) aldus worden uitgelegd dat het door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod van rechtswege van kracht is op het gehele grondgebied van de Gemeenschap?

2)

Zo neen, is de rechtbank dan bevoegd om dit verbod specifiek uit te breiden tot het grondgebied van andere staten waar de inbreuk wordt of dreigt te worden gepleegd?

3)

Zijn zowel in het ene als het andere geval de dwangmaatregelen die de rechtbank op grond van zijn nationale recht samen met het door haar opgelegde verbod vaststelt, van toepassing op het grondgebied van de lidstaten waar dit verbod van kracht is?

4)

Kan de rechtbank in het tegenovergestelde geval op grond van het nationale recht van de staten waar dit verbod van kracht is, een soortgelijke dwangmaatregel of een andere dwangmaatregel dan die welke zij op grond van haar nationale recht vaststelt, gelasten?