Home

Zaak C-19/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Wien (Oostenrijk) op 15 januari 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade S.A.

Zaak C-19/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Wien (Oostenrijk) op 15 januari 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade S.A.

4.4.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Wien (Oostenrijk) op 15 januari 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade S.A.

(Zaak C-19/09)

(2009/C 82/22)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Wien

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

Verwerende partij: Silva Trade S.A.

Prejudiciële vragen

1)

a)

Is artikel 5, lid 1, sub b, tweede streepje, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken(1) (hierna: „Brussel I-verordening”) in het geval van een overeenkomst inzake dienstverrichting ook van toepassing indien de dienst volgens de overeenkomst in verschillende lidstaten moet worden verricht?

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, moet genoemde bepaling dan aldus worden uitgelegd dat:

b)

de plaats van uitvoering van de kenmerkende verbintenis de plaats is waar het volgens de tijdbesteding en het belang van de handeling te beoordelen zwaartepunt van de activiteiten van de dienstverrichter ligt;

c)

indien geen zwaartepunt van de activiteiten kan worden vastgesteld, het beroep betreffende de verschillende vorderingen uit de overeenkomst, naar keuze van de verzoeker in elke plaats van dienstverrichting binnen de Gemeenschap kan worden ingesteld?

2)

Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is dan artikel 5, lid 1, sub a, van de Brussel I-verordening in het geval van een overeenkomst inzake dienstverlening ook van toepassing indien de diensten overeenkomstig de overeenkomst in verschillende lidstaten worden verricht?