Home

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 juli 2010.

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 juli 2010.

Beroep wegens niet-nakoming

-

Onderzoek van gegrondheid door Hof

-

In aanmerking te nemen situatie

-

Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 258 VWEU; richtlijn 2006/66 van het Europees Parlement en de Raad) (cf. punten 7-10)

Voorwerp

Niet-nakoming - Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van richtlijn 91/157/EEG (PB L 266, blz. 1)

Dictum

1) Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van richtlijn 91/157/EEG, is de Helleense Republiek de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.