Home

Beschikking van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 december 2009.

Beschikking van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 december 2009.

Procedure - Inleidend verzoekschrift - Vormvereisten - Vaststelling van voorwerp van geschil - Summiere uiteenzetting van aangevoerde middelen - Beroep tot vergoeding van door gemeenschapsinstelling veroorzaakte schade - Niet-inachtneming van deze vereisten - Niet-ontvankelijkheid (Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 44, lid 1, sub c) (cf. punten 55-58)

2. Beroep tot schadevergoeding - Verjaringstermijn - Aanvang - Inaanmerkingneming van subjectieve beoordeling van bestaan van schade - Ontoelaatbaarheid (Art. 288, tweede alinea, EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 46) (cf. punten 69-71, 82)

Voorwerp

Beroep strekkende tot vergoeding van de schade die verzoekers stellen te hebben geleden als gevolg van het besluit van de Commissie om hen niet op te nemen op de lijst van exporteurs die in aanmerking komen voor betaling door het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) van hun schuldvorderingen op een staatsorgaan van de Centraal-Afrikaanse Republiek

Dictum

1) Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2) R. Cattin & Cie en Yves Cattin dragen hun eigen kosten en die van de Europese Commissie.