Home

Zaak T-53/08: Beroep ingesteld op 31 januari 2008 — Italië/Commissie

Zaak T-53/08: Beroep ingesteld op 31 januari 2008 — Italië/Commissie

29.3.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 79/33


Beroep ingesteld op 31 januari 2008 — Italië/Commissie

(Zaak T-53/08)

(2008/C 79/64)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Italiaanse Republiek (vertegenwoordiger: S. Fiorentino, Avvocato dello Stato)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig verklaren beschikking C(2007) 5400 def. van de Commissie van 20 november 2007, officieel ter kennis gebracht op 21 november 2007, betreffende steunmaatregel C 36/A/2006 (ex NN 38/06) waaraan Italië uitvoering heeft gegeven ten gunste van Thyssenkrupp, Cementir en Nuova Terni Industrie Chimiche.

Middelen en voornaamste argumenten

Bij de bestreden beschikking zijn de overheidssteun waaraan Italië uitvoering heeft gegeven ten gunste van Thyssenkrupp, Cementir en Nuova Terni Industrie Chimiche, en de aan dezelfde begunstigden toegekende maar nog niet betaalde steun in de vorm van gunstige tarieven voor de levering van elektriciteit, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaard.

Ter ondersteuning van haar vorderingen stelt verzoekster:

1)

Schending van de artikelen 87, lid 1, en 88, lid 3, EG en verkeerde opvatting van de feiten. In haar beschikking heeft de Commissie geen rekening gehouden met de omstandigheid dat de omstreden maatregel van de Italiaanse staat geen overheidssteun is, daar niet is voldaan aan de voorwaarde van toekenning van een economisch voordeel. De verlenging van de bijzondere elektriciteitstarieven voor de vennootschappen waarop de procedure betrekking heeft, rechtverkrijgenden van de vennootschap Terni SpA, was een verschuldigde aanvulling van de onteigeningsvergoeding die destijds aan de vennootschap Terni SpA was toegekend, omdat latere wetsbepalingen de looptijd van de onteigende concessie voor de productie van elektriciteit hadden verlengd.

2)

Schending van de artikelen 87 en 88, lid 3, EG en verkeerde opvatting van de feiten. In haar beschikking heeft de Commissie geen rekening gehouden met de omstandigheid dat de omstreden maatregel van de Italiaanse staat geen overheidssteun is, daar niet is voldaan aan de voorwaarde van toekenning van met staatsmiddelen bekostigde steun. De kosten van de maatregel worden immers gedragen door de andere afnemers van elektriciteit.

3)

Schending van wezenlijke vormvoorschriften door ontoereikend onderzoek en schending van het beginsel van hoor en wederhoor. In haar beschikking heeft de Commissie de resultaten van een economisch onderzoek waarbij het geheel van nadelen die de onteigening voor de vennootschap Terni had meegebracht, was afgewogen tegen al wat deze vennootschap aan onteigeningsvergoeding had ontvangen, als niet-relevant aangemerkt omdat slechts ex ante, dat wil zeggen op het ogenblik van de uiteigening, kan worden beoordeeld of het vergoedingsmechanisme deugdelijk is. Dat onderzoek was verricht met inachtneming van eerdere aanwijzingen van de Commissie. Nadat de Commissie een onderzoek dat zij eerder had gelast, in abstracto als niet ter zake dienend aanmerkte, had zij nader onderzoek moeten verrichten en de discussie over de wijze van uitvoering van dat onderzoek moeten heropenen.