Home

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 4 juni 2009.

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 4 juni 2009.

Beroep wegens niet-nakoming - Onderzoek van gegrondheid door Hof - In aanmerking te nemen situatie - Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punt 29)

2. Handelingen van de instellingen - Richtlijnen - Uitvoering door lidstaten - Eenvoudige administratieve praktijk onvoldoende (Art. 249, derde alinea, EG) (cf. punt 32)

3. Fiscale bepalingen - Harmonisatie van wetgevingen - Belastingvrijstellingen bij tijdelijke invoer van vervoermiddelen (Richtlijn 83/182 van de Raad, art. 7, lid 1) (cf. punt 35)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van artikel 7, lid 1, van richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap (PB L 105, blz. 59) - Onvolledige definitie van de gewone verblijfplaats voor de vaststelling van een eventueel recht op vrijstelling

Dictum

1) Door gebruik te maken van een onvolledige definitie van de gewone verblijfplaats voor de eventuele vaststelling van het recht op belastingvrijstelling bij de tijdelijke invoer van vervoermiddelen, is de Republiek Finland de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 7, lid 1, van richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap.

2) De Republiek Finland wordt verwezen in de kosten.