Home

Zaak C-205/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 december 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Umweltsenat — Oostenrijk) — Umweltanwalt von Kärnten/Kärntner Landesregierung (Prejudiciële verwijzing — Artikel 234 EG — Begrip nationale rechterlijke instantie — Ontvankelijkheid — Richtlijn 85/337/EEG — Milieueffectbeoordeling — Aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen — Lengte van meer dan 15 km — Grensoverschrijdende aanleg — Grensoverschrijdende leiding — Totale lengte boven drempelwaarde — Leiding grotendeels gelegen op grondgebied aangrenzende lidstaat — Lengte binnenlands traject onder drempelwaarde)

Zaak C-205/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 december 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Umweltsenat — Oostenrijk) — Umweltanwalt von Kärnten/Kärntner Landesregierung (Prejudiciële verwijzing — Artikel 234 EG — Begrip nationale rechterlijke instantie — Ontvankelijkheid — Richtlijn 85/337/EEG — Milieueffectbeoordeling — Aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen — Lengte van meer dan 15 km — Grensoverschrijdende aanleg — Grensoverschrijdende leiding — Totale lengte boven drempelwaarde — Leiding grotendeels gelegen op grondgebied aangrenzende lidstaat — Lengte binnenlands traject onder drempelwaarde)

30.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/7


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 december 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Umweltsenat — Oostenrijk) — Umweltanwalt von Kärnten/Kärntner Landesregierung

(Zaak C-205/08)(1)

(Prejudiciële verwijzing - Artikel 234 EG - Begrip „nationale rechterlijke instantie” - Ontvankelijkheid - Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling - Aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen - Lengte van meer dan 15 km - Grensoverschrijdende aanleg - Grensoverschrijdende leiding - Totale lengte boven drempelwaarde - Leiding grotendeels gelegen op grondgebied aangrenzende lidstaat - Lengte binnenlands traject onder drempelwaarde)

2010/C 24/10

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Umweltsenat

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Umweltanwalt von Kärnten

Verwerende partij: Kärntner Landesregierung

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Umweltsenat — Uitlegging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175, blz. 40), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 73, blz. 5), en richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad (PB L 156, blz. 17) — Verplichting tot milieueffectbeoordeling voor de aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van meer dan 15 km lengte — In aanmerking te nemen lengte in geval van grensoverschrijdende installaties — Project voor een elektrische leiding waarvan de totale lengte de drempelwaarde overschrijdt, maar die slechts voor 7,4 kilometer over het nationale grondgebied loopt en voor de rest over het grondgebied van de aangrenzende lidstaat

Dictum

De artikelen 2, lid 1, en 4, lid 1, van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003, moeten aldus worden uitgelegd dat de bevoegde overheidsinstanties van een lidstaat een milieueffectbeoordeling moeten uitvoeren van een in punt 20 van bijlage I bij deze richtlijn genoemd project, zoals de aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en langer dan 15 km, ook indien het project grensoverschrijdend is en slechts een gedeelte ervan met een lengte van minder dan 15 km is gelegen op het grondgebied van deze lidstaat.