Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 1 oktober 2007.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 1 oktober 2007.

Beroep tot nietigverklaring

-

Natuurlijke of rechtspersonen

-

Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken (Art. 230 EG; richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad, art. 9, lid 3) (cf. punten 55, 79-80)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 29 november 2006 betreffende het nationaal plan voor toewijzing van broeikasgasemissierechten voor de periode 2008-2012, dat in overeenstemming met richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275, blz. 32) door de Slowaakse Republiek is medegedeeld

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) US Steel Kosice s.r.o. wordt verwezen in de kosten.