Home

Zaak T-128/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 maart 2008 - Suez/BHIM (Delivering the essentials of life) ( Gemeenschapsmerk - Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord Delivering the essentials of life - Absolute weigeringsgrond - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b), van Verordening (EG) nr. 40/94 )

Zaak T-128/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 maart 2008 - Suez/BHIM (Delivering the essentials of life) ( Gemeenschapsmerk - Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord Delivering the essentials of life - Absolute weigeringsgrond - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b), van Verordening (EG) nr. 40/94 )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 maart 2008 - Suez/BHIM (Delivering the essentials of life)

(Zaak T-128/07) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Suez (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: P. Combeau en D. Régnier, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 2 februari 2007 (zaak R 811/2006-1) betreffende een aanvraag tot inschrijving van het woord "Delivering the essentials of life" als gemeenschapsmerk

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Suez wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 140 van 23.6.2007.

--------------------------------------------------