Home

Zaak C-265/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 april 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek (Niet-nakoming - Vrij verkeer van goederen - Artikelen 28 EG en 30 EG - Artikelen 11 en 13 EER-Overeenkomst - Kwantitatieve invoerbeperkingen - Maatregelen van gelijke werking - Motorvoertuigen - Aanbrengen van gekleurde folie op ruiten)

Zaak C-265/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 april 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek (Niet-nakoming - Vrij verkeer van goederen - Artikelen 28 EG en 30 EG - Artikelen 11 en 13 EER-Overeenkomst - Kwantitatieve invoerbeperkingen - Maatregelen van gelijke werking - Motorvoertuigen - Aanbrengen van gekleurde folie op ruiten)

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 april 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

(Zaak C-265/06) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: A. Caeiros, P. Guerra e Andrade en M. Patakia, gemachtigden)

Verwerende partij: Portugese Republiek (vertegenwoordigers: L. Fernandes, gemachtigde, en A. Duarte de Almeida, advogado)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van de artikelen 28 EG en 30 EG - Nationale wetgeving die bevestiging van gekleurde folie op ramen van passagiers- of transportvoertuigen verbiedt

Dictum

1) Door in artikel 2, lid 1, van decreto-lei nr. 40/2003 van 11 maart 2003 het aanbrengen van gekleurde folie op de ruiten van motorvoertuigen te verbieden, heeft de Portugese Republiek niet voldaan aan de verplichtingen die op haar rusten krachtens de artikelen 28 EG en 30 EG en de artikelen 11 en 13 van de Overeenkomst van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte.

2) De Portugese Republiek wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 212 van 2.9.2006.

--------------------------------------------------