Home

Zaak F-68/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 3 april 2008 — Bakema/Commissie (Ambtenaren — Arbeidscontractanten — Indeling in rang — Functiegroep IV — Diploma — Beroepservaring)

Zaak F-68/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 3 april 2008 — Bakema/Commissie (Ambtenaren — Arbeidscontractanten — Indeling in rang — Functiegroep IV — Diploma — Beroepservaring)

15.8.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 209/69


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 3 april 2008 — Bakema/Commissie

(Zaak F-68/06)(1)

(Ambtenaren - Arbeidscontractanten - Indeling in rang - Functiegroep IV - Diploma - Beroepservaring)

(2008/C 209/126)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Nederland) (vertegenwoordigers: L. Rijpkema en A. Kootstra, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoeker van de rang 14 te herindelen in de rang 16 van functiegroep IV en zijn „kandidaatsdiploma” aan te merken als een volledige universitaire opleiding in de zin van artikel 82 van de RAP en artikel 2 van de algemene uitvoeringsbepalingen betreffende de procedures voor de aanwerving en de inzet van arbeidscontractanten bij de Commissie

Dictum

1)

Het besluit waarbij het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag Bakema op grond van zijn op 25 oktober 2005 met de Commissie van de Europese Gemeenschappen gesloten overeenkomst als arbeidscontractant heeft ingedeeld in de functiegroep IV, rang 14, salaristap 1, wordt nietig verklaard.

2)

De overige vorderingen worden afgewezen.

3)

Elke partij zal de eigen kosten dragen.