Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 november 2008.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 november 2008.

Milieu - Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten - Richtlijn 85/337 - Verwijdering van afvalstoffen - Begrip (Richtlijn 85/337 van de Raad, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11, art. 2, lid 1, en 4, lid 1, en bijlage I, punt 9) (cf. punten 28-31)

2. Beroep wegens niet-nakoming - Bewijs van niet-nakoming - Bewijslast rustend op Commissie (Art. 226 EG) (cf. punten 45-47, 49-51)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van artikel 4, lid 1, juncto van bijlage I, punt 9, bij richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175, blz. 40), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 (PB L 73, blz. 5) - Vergunning, zonder milieueffectbeoordeling, van een verbrandingsinstallatie voor de productie van energie waarbij ten dele gebruik wordt gemaakt van gevaarlijke afvalstoffen - Handelingen voor de verwijdering en de nuttige toepassing van afvalstoffen

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

3) Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland draagt zijn eigen kosten.