Home

Zaak C-39/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Staatssteun — Investerings- en werkgelegenheidssubsidies — Verplichting tot terugvordering — Niet-uitvoering — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen)

Zaak C-39/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Staatssteun — Investerings- en werkgelegenheidssubsidies — Verplichting tot terugvordering — Niet-uitvoering — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen)

15.8.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 209/3


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

(Zaak C-39/06)(1)

(Niet-nakoming - Staatssteun - Investerings- en werkgelegenheidssubsidies - Verplichting tot terugvordering - Niet-uitvoering - Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen)

(2008/C 209/04)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: K. Gross en T. Scharf, gemachtigden)

Verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland (vertegenwoordigers: M. Lumma en C. Schulze-Bahr, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van artikel 249 EG en van de artikelen 1, 2 en 3 van beschikking 2003/643/EG van de Commissie van 13 mei 2003 betreffende staatssteun van Duitsland ten gunste van Kahla Porzellan GmbH en Kahla/Thüringen Porzellan GmbH [waarvan kennis is gegeven onder nummer C(2003) 1520; steun nr. C 62/00 ex NN 142/99] (PB L 227, blz. 12) — Verzuim om binnen de gestelde termijn maatregelen te nemen die nodig zijn om met gemeenschappelijke markt onverenigbaar verklaarde steun terug te vorderen

Dictum

1)

Door niet alle maatregelen te nemen die nodig zijn om bepaalde steun terug te vorderen die bij artikel 1, lid 2, sub d en g, van de beschikking van de Commissie van 30 oktober 2002, in de versie van beschikking 2003/643/EG van 13 mei 2003 betreffende staatssteun van Duitsland ten gunste van Kahla Porzellan GmbH en Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, onverenigbaar is verklaard met de gemeenschappelijke markt, is de Bondsrepubliek Duitsland de krachtens de artikelen 1 tot en met 3 van deze beschikking op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Bondsrepubliek Duitsland wordt verwezen in de kosten.