Home

Zaak T-11/06: Beroep ingesteld op 19 januari 2006 - Romana Tabacchi tegen Commissie

Zaak T-11/06: Beroep ingesteld op 19 januari 2006 - Romana Tabacchi tegen Commissie

Beroep ingesteld op 19 januari 2006 - Romana Tabacchi tegen Commissie

Partijen

Verzoekster: Romana Tabacchi Spa (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: M. Siragusa en G. Cesare Rizza, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekster

- de aan Romana Tabacchi opgelegde geldboete aanzienlijk te verlagen;

- de Commissie in de kosten van verzoekster te verwijzen;

- alle andere passende maatregelen, ook van instructie, te gelasten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het onderhavige beroep strekt tot gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 20 oktober 2005 betreffende een procedure op grond van artikel 81 EG (zaak COMP/C-38.281/B.2 - Ruwe tabak - Italië), voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de berekening van de aan verzoekster opgelegde geldboete, en bijgevolg tot verlaging van die geldboete.

In deze beschikking stelt de Commissie vast dat zes ondernemingen die in Italië werkzaam zijn in de sector verwerking van ruwe tabak tussen 1995 en begin 2002 artikel 81, lid 1, EG hebben geschonden door overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen ter coördinatie van hun individuele aankoopstrategieën, een en ander mede door regelmatige uitwisseling van informatie en wederzijdse raadpleging. Inzonderheid, aldus de Commissie, hebben de verwerkers de maximale en de gemiddelde leveringsprijs onderling afgestemd voor de ruwe tabak genaamd Burley, alsmede de hoeveelheden product die zij zouden kopen. Het kartel omvatte tevens concertaties betreffende de offertes voor de openbare veilingen van AIMA-Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in 1995 en van ATI-Azienda Tabacchi Italiani Spa in 1998.

De Commissie heeft voorts vastgesteld dat de Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) en de Unione Italiana Tabacco (UNITAB) tussen februari 1999 en november 2001 besluiten hebben genomen inzake de respectieve onderhandelingsposities met betrekking tot de prijzen van de afzonderlijke kwaliteitsniveaus van elke tabakssoort, zulks met het oog op het sluiten van centrale akkoorden.

Tot staving van haar vorderingen beroept verzoekster zich op:

- Schending van het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, daar de Commissie heeft nagelaten om bij de berekening van het uitgangsbedrag van de geldboete in aanmerking te nemen dat de concrete weerslag van het kartel op de markt nihil zo niet gering is.

- Onlogische motivering en schending van het beginsel van gelijke behandeling, daar bij de bepaling van het basisbedrag van de geldboete geen rekening is gehouden met de omvang van de betrokken onderneming. Inzonderheid dient het gebruik van de marktquota van het laatste volle jaar van de overtreding worden gematigd en aangepast in alle gevallen waarin de deelneming van een onderneming aan de vastgestelde beperkende gedraging onderbroken is geweest.

- Kennelijk onjuiste beoordeling voorzover de duur van verzoeksters deelneming aan het kartel is bepaald op twee jaar en acht maanden.

- Het buiten beschouwing laten van verzachtende omstandigheden: verzoekster heeft in het kartel slechts een zuiver passieve rol gespeeld en de doelstellingen van de overeenkomsten zijn dikwijls niet bereikt.

- Onbillijkheid en onevenredigheid van de geldboete, die bijna het dubbele van haar vennootschappelijk kapitaal bedraagt.

--------------------------------------------------