Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juli 2007.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juli 2007.

Beroep wegens niet-nakoming

-

Onderzoek van gegrondheid door Hof

-

In aanmerking te nemen situatie

-

Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punt 14)

Voorwerp

Niet-nakoming - Onjuiste uitvoering van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210, blz. 29) - Nationale wettelijke regeling volgens welke distributeur van product met gebrek in gelijke mate aansprakelijk is als producent

Dictum

1) Door bepalingen vast te stellen en te handhaven op grond waarvan tussenhandelaren in de handelsketen onder dezelfde voorwaarden aansprakelijk zijn als de producent, hetgeen in strijd is met artikel 3, lid 3, van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is het Koninkrijk Denemarken de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) Het Koninkrijk Denemarken wordt verwezen in de kosten.