Home

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 januari 2006.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 januari 2006.

Lidstaten

-

Verplichtingen voortvloeiend uit gemeenschapsrecht

-

Niet-nakoming

-

Rechtvaardiging op basis van interne orde

-

Ontoelaatbaarheid (Art. 226 EG) (cf. punt 8)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van artikelen 18, lid 1, en 19 decies, eerste en derde streepje, van verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 261, blz. 1) - Niet-mededeling van daarin bedoelde gegevens

Dictum

1) Door na te laten de gegevens mee te delen bedoeld in artikel 19 decies, eerste en derde streepje, van verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2635/97 van de Raad van 18 december 1997, is de Franse Republiek de krachtens deze verordening op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) De Franse Republiek wordt verwezen in de kosten.