Home

Zaak T-344/05: Beroep ingesteld op 13 september 2005 - Helleense Republiek/Commissie

Zaak T-344/05: Beroep ingesteld op 13 september 2005 - Helleense Republiek/Commissie

Beroep ingesteld op 13 september 2005 - Helleense Republiek/Commissie

Partijen

Verzoekende partij(en): Helleense Republiek [vertegenwoordigers: I. Chalkias, E. Svolopoulou]

Verwerende partij(en): Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekers/verzoeksters

- nietig te verklaren of te wijzigen de bestreden beschikking van de Commissie van 15 juli 2005 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht [1];

- de Commissie te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

In de bestreden beschikking heeft de Commissie, bij de goedkeuring van de rekeningen overeenkomstig verordening (EEG) nr. 729/70 [2] van de Raad, diverse uitgaven van de Helleense Republiek in de sector dierpremies, extensiveringsbedragen, groenten en fruit en akkerbouwgewassen uitgesloten van communautaire financiering.

Verzoekster vordert nietigverklaring van die beschikking en stelt om te beginnen dat de gehele procedure van goedkeuring van de rekeningen nietig is wegens schending van artikel 7 van verordening (EEG) nr. 1258/1999 [3] juncto artikel 8 van verordening (EG) nr. 1663/1995 [4], omdat de discussies en bilaterale contacten tussen verzoekster en de Commissie niet tevens betrekking hadden op de concrete raming van de voor uitsluiting in aanmerking komende uitgaven, terwijl anderzijds de uitgaven die zijn uitgesloten, van meer dan 24 maanden vóór de schriftelijke mededeling van de Commissie dateren. Volgens verzoekster begint de periode van 24 maanden veel later dan de Commissie meent.

Wat het correctiepercentage van 100 % voor de extensiveringsbedragen betreft, betwist verzoekster de beoordeling van de feitelijke omstandigheden door de Commissie en verwijt zij haar dwaling omtrent de feiten en gebrekkige motivering van de bestreden beschikking. Het opleggen van een correctiepercentage van 100 % is in strijd met de richtsnoeren van document VI/5330/97 van de Commissie van 23 december 1997, niet gerechtvaardigd en kennelijk onevenredig, aangezien het buiten het goede gebruik van de discretionaire bevoegdheid van de Commissie valt.

Met betrekking tot de correctie in de sector akkerbouwgewassen betwist verzoekster het oordeel van de Commissie, dat verordening (EG) nr. 3508/1992 [5] is geschonden wat de erkenning van landbouwpercelen betreft. Zij meent ook volledig te hebben voldaan aan de voorwaarden van artikel 15 van verordening (EG) nr. 2419/2001 [6], wat de administratieve controles en de controles ter plaatse betreft. Voorts beroept zij zich op onvoldoende motivering en schending van het evenredigheidsbeginsel.

Wat ten slotte de correctie in de sector groenten en fruit betreft, is verzoekster van mening dat de Commissie de bepalingen van artikel 20, leden 5 en 7, van verordening (EG) nr. 1169/19977 onjuist heeft uitgelegd. In ieder geval betwist verzoekster de motivering van de bestreden beschikking met betrekking tot dit hoofdstuk en beroept zij zich op schending van het evenredigheidsbeginsel.

[1] PB L 188 van 20. 7. 2005, blz. 36.

[2] Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13).

[3] Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 160 van 26. 6. 1999, blz. 103).

[4] Verordening (EG) nr. 1663/95 van de Commissie van 7 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie (PB L 158 van 8. 7. 1995, blz. 6).

[5] Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PB L 355 van 5. 12. 1992, blz. 1).

[6] Verordening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PB L 327 van 12. 12. 2001, blz. 11).

--------------------------------------------------