Home

Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 2 mei 2006.

Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 2 mei 2006.

Vrij verkeer van personen

-

Vrijheid van vestiging

-

Beperkingen (Art. 43 CE) (cf. punten 15-20 en dictum)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Tribunal de Police de Neufchâteau - Uitlegging van de artikelen 10 EG, 39 EG, 43 EG en 49 EG - Nationale maatregel op grond waarvan een ingezetene die een motorvoertuig wenst te gebruiken, dit in de betrokken lidstaat moet laten registreren, zelfs indien dat voertuig hem ter beschikking wordt gesteld door zijn werkgever die in een andere lidstaat is gevestigd - Werknemer die met zijn werkgever is verbonden door een arbeidsovereenkomst en tegelijk aandeelhouder, bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur is, dan wel een soortgelijke functie uitoefent

Dictum

Artikel 43 EG verzet zich ertegen dat een nationale regeling van een eerste lidstaat, zoals die aan de orde in de hoofdzaak, een in die lidstaat woonachtige zelfstandige verplicht tot registratie in die lidstaat van een voertuig dat hem ter beschikking is gesteld door zijn werkgever, een in een andere lidstaat gevestigd bedrijf, wanneer het door het bedrijf ter beschikking gestelde voertuig noch voornamelijk bestemd is voor permanent gebruik in de eerste lidstaat, noch in feite aldus wordt gebruikt.